Pri vzniku závislosti hrá úlohu napríklad aj počet súrodencov v rodine

Tušíme, že vznik závislosti je zložitý dej, ku ktorému prispieva mnoho okolností. Napriek tomu sa však často pýtame, aké povahy sú v najvyššom riziku závislosti. Na túto otázku však neexistuje úplne jednoduchá odpoveď.

 Pri vzniku závislosti hrá úlohu napríklad aj počet súrodencov v rodine

Je to dané tým, že naša osobnosť je tvorená postojmi, pocitmi, správaním, spôsobom, akým odpovedáme na rozdielne podnety. Charakter je akýmsi odtlačkom nášho psychologického "mejkapu" – spôsobu, akým myslíme a konáme.

Čo sa v detstve naučíš…

Psychológovia sa domnievajú, že tieto stránky našej osobnosti sa formujú v detstve, sú ovplyvnené správaním našich rodičov, vplyvom okolia, spoločnosti, ale aj komplexnou súpravou genetických a biologických predpokladov.

V minulosti prevládala pomerne jednoduchá teória, že alkoholikmi sa stávajú ľudia s nepevným charakterom a slabou vôľou. V súčasnosti sa o týchto ľuďoch hovorí skôr ako o jedincoch, ktorí sa zle vyrovnávajú so záťažou a nedokážu vo svojom živote zvládnuť bežné situácie.

Slaboch? Nie, len "zaseknutý" v orálnej fáze

Rozšírená predstava o závislých ľuďoch je taká, že ide o slabého nedôveryhodného jedinca. Z hľadiska vývojovej psychológie ide o človeka, ktorý zostal zaseknutý v "orálnej fáze", čo zároveň odráža aj neukojenú potrebu lásky a závislosti od druhých ľudí. Bohužiaľ, v zložitosti sveta tieto jednoduché predstavy neplatia, často zistíme, že do hry vstupuje mnoho okolností…

Teória alkoholového kopca

Vysvetlenie závislosti nemôžeme hľadať len v látke, ktorá závislosť vyvoláva. Väčšina dospelých ľudí je schopná piť alkohol bez toho, aby sa z nich stávali alkoholici a pritom by to nejako ohrozovalo ich osobný život alebo kariéru. Niektorí z nás sa opakovane stretli s opiátmi – napríklad pri operáciách alebo pri tlmení silných bolestí – bez toho, aby sa od nich stali závislí.

Naozaj to, či určitý typ osobnosti, človek s určitým charakterom, bude mať sklon k zneužívaniu alkoholu alebo drog a vzniku závislosti, je ovplyvnené celým radom faktorov – sociálnym kontextom, tým, o akú drogu ide, a tiež ako blízko sme sa k nej dostali.

Aj počet súrodencov hrá úlohu

Rozhoduje aj to, či ide o bohaté dieťa vychovávané ako jedináčik, alebo o dieťa z chudobnejšej rodiny a horšieho sociálneho prostredia, či jedincov obklopujú ľudia užívajúci drogy a aký postoj k drogám spoločnosť zaujíma.

Droga ako rýchle riešenie

Je dôležité si uvedomiť, že každý z nás má určité slabé miesta, určité pochybnosti, "defekty" vo svojom charaktere. Tiež nedokážeme vždy zvládnuť záťažové situácie a vyrovnať sa s neúspechom. Drogy prinášajú zdanlivo jednoznačné a rýchle riešenie – každý z nás bude skôr inklinovať k droge, ktorá môže čiastočne "zaplniť deravé miesta" a "napraviť chyby" v charaktere. Nikdy však nejde o riešenie, ktoré by nám pomohlo niečo zmeniť v skutočnom živote… Skôr naopak. Najväčšia zákernosť závislosti spočíva v tom, že nám neumožní sa slobodne rozhodnúť a robiť veci vo svoj prospech.

(hak)

Zdroj: www.enotes.com

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež