Možnosti liečby

Liečba závislosti musí byť komplexná – závislosť nie je iba chorobou tela alebo len chorobou duše. Každého jedinca musíme vnímať ako bytosť, na zdraví a chorobe ktorej sa podieľajú faktory biologické, psychické, ekologické a sociálne (ide o bio-psycho-eko-sociálny model závislosti). Z tohto modelu vychádza aj prístup k liečbe závislostí.

 

Pre úspech liečby je potrebná spolupráca závislého, jeho rodiny a okolia, lekára, psychológa, pedagógov a sociálnych pracovníkov.

Musíme si uvedomiť, že len čo sa závislému podarí prekonať abstinenčné príznaky, nie je ešte zďaleka vyhraté. Práve teraz nasleduje veľmi ťažké obdobie, keď je dôležité, aby sa závislý človek zbavil aj psychickej závislosti, návykov, dokázal sa oslobodiť od spoločnosti, kde drogy užíval, a dokázal si nájsť iné záujmy, znovu vybudovať medziľudské vzťahy.

Je nutné, aby si našiel uplatnenie v spoločnosti. Preto sú veľmi dôležité aj špeciálne pracovné miesta pre ľudí, ktorí sa liečia zo závislosti, a tiež chránené bývanie. Nájsť riešenie v spleti paragrafov tiež rozhodne nie je jednoduché (navyše má mnoho narkomanov problémy so zákonom alebo rôzne dlhy). Je dôležité, aby závislý človek v týchto zdanlivo bezvýchodiskových situáciách našiel oporu vo svojom okolí a aby mu boli ukázané možné riešenia.

Psychologická pomoc

V rámci rôznych zariadení sa môžu ľudia liečiaci sa zo závislosti obrátiť na psychoterapeuta, ktorý im poskytne pomoc. Dôležitou súčasťou liečby sú skupinové i individuálne konzultácie, komunity a rôzne formy psychoterapie.

Psychoterapia by mala sprevádzať každú liečbu, je totiž dôležité, aby klient postupne dokázal zvládať problémy, riešiť neľahkú životnú situáciu a zapojiť sa do bežného života.

Terapeutické komunity

Pre niektorých závislých môže byť vhodnou možnosťou liečby odvykanie v terapeutickej komunite. V spoločnosti ľudí, ktorí majú podobné skúsenosti, výmenou skúseností a podieľaním sa na bežnom dennom živote sa môže odvykajúci človek postupne znovu začleniť do spoločnosti, keďže je v chránených podmienkach a nemal by byť vystavený príliš zaťažujúcim situáciám.

Psychiatrická pomoc

V niektorých prípadoch je potrebné, aby zasiahol psychiater a viedol liečbu potrebnými liekmi. Cieľom liečby je dosiahnuť abstinenciu, a pokiaľ to nie je možné, obmedziť či nahradiť drogu.

Zvládnutie akútnych odvykacích stavov:

  • antidepresíva zmierňujúce depresívne stavy
  • látky znižujúce úzkosť
  • látky znižujúce baženie po droge (craving)

V prípade predávkovania môžu byť využité látky, ktoré zabraňujú škodlivým následkom.