Adiktológia

Adiktológia je odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, liečbou a výskumom rizikových foriem správania, ktoré môžu viesť k závislosti.

Adiktológia sa tiež snaží zistiť, aké sú vlastne príčiny vzniku závislostí – či už ide o závislosť od návykových látok, alkoholu, tabaku, alebo hracích automatov.

Povolaní, v ktorých sa ľudia dostanú do kontaktu s problematikou drog či sa ňou priamo zapodievajú, je celý rad. Ide o zdravotníckych pracovníkov, pracovníkov v sociálnych službách, zamestnancov v štátnej správe a väzenstve. S drogovou problematikou sa však stretávajú aj pedagógovia, policajti a ďalšie profesie.

Aspoň nepriamo sa v dnešnej dobe problematika drog týka takmer každého z nás, a preto je dobré vedieť niekoľko základných faktov o drogách. K poskytnutiu najdôležitejších informácií o možnej prevencii, prejavoch závislosti, rizikách užívania a možnostiach liečby závislosti by mali prispieť i naše stránky.