Vyhlásenie

Dohoda o užívaní stránok www.substitucna-liecba.sk

 1. Užívaním, tzn. vstupom na internetové stránky www.substitucna-liecba.sk, uzatvárate Dohodu o užívaní stránok (ďalej iba "dohoda") so spoločnosťou MeDitorial, s. r. o. (ďalej iba MeDitorial), so sídlom Praha 2, Sokolská 31/490, PSČ 120 26, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 103858. Za akúkoľvek škodu vzniknutú užívaním týchto internetových stránok vám či tretej osobe v dôsledku porušenia takejto dohody nenesie MeDitorial zodpovednosť a vy ste povinní nahradiť nárokujúcej strane škodu v plnom rozsahu a výške. Spoločnosť MeDitorial nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie či interpretáciu tu prezentovaných informácií.
 2. Obsahom stránok sú informácie určené pre širokú verejnosť, pokiaľ to nie je uvedené inak. Obsahom stránok sú najmä odborné články, informácie o odborných akciách a odkazy na iné odborné stránky či organizácie. Stránka je databázou podľa § 5/4 zákona 618/2003 Z. z., o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v platnom znení. Akékoľvek používanie autorských práv určuje tento zákon. Autorské práva k informáciám a článkom patria ich autorom či vykonávateľom takýchto autorských práv a prevádzkovateľovi databázy podľa zákona.
 3. Vaše otázky a pripomienky, ktoré položíte a zadáte prostredníctvom týchto stránok, nie sú s ohľadom na charakter stránok považované za dôverné a zriaďovateľ má právo ich publikovať a nakladať s nimi podľa svojho uváženia.
 4. Reklamné informácie v akýchkoľvek zákonných formách sú viditeľne odlíšené od nereklamného obsahu stránok a sú plne v súlade so zákonom 147/2001 Z. z., o reklame a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Internetové stránky obsahujú aj odkazy na odborné internetové stránky iných zriaďovateľov. Spoločnosť MeDitorial v žiadnom rozsahu neručí za obsah takýchto odkazovaných stránok.
 5. Spoločnosť MeDitorial si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a prístupu k stránkam. K plánovaným zásadným zmenám obsahu stránok a k zmenám ich užívania bude vždy pripojený dátum zmeny.
 6. Celý obsah stránok, rovnako ako dizajn a informačný systém, je zaštítený spoločnosťou MeDitorial, ktorá ako jediná ručí za správnosť a relevanciu poskytovaných informácií. Upozorňujeme, že tieto internetové stránky pôsobia iba ako informačný zdroj. V žiadnom prípade nenahradia lekársku či inú odbornú starostlivosť!
 7. Súčasťou internetových stránok www.substitucna-liecba.sk je i Poradňa lekára. Poradňa v žiadnom prípade nenahrádza lekársku starostlivosť, slúži skôr ako alternatívny a nezáväzný zdroj informácií. Užívateľom sa dôrazne odporúča vyhľadať popri použití poradne aj odbornú starostlivosť, ktorá je schopná vďaka bezprostrednému kontaktu s pacientom omnoho účinnejšie diagnostikovať a pomôcť. Prevádzkovateľ týchto internetových stránok upozorňuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví užívateľov či tretích osôb vyplývajúcich z použitia poradne.
 8. Otázky posielané do poradne slúžia tiež ako informačný zdroj pre užívateľov s rovnakými ťažkosťami. Z tohto dôvodu si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zverejňovať všetky otázky adresované lekárom prostredníctvom poradne. Prevádzkovateľ preto žiada užívateľov, aby v otázkach poskytovali iba také informácie, ktoré môžu byť verejné, vyhli sa najmä informáciám, ktoré by mohli konkretizovať osobu pýtajúceho sa. Prosbám o nezverejnenie otázky nemôže teda prevádzkovateľ internetových stránok vyhovieť.

Dohoda o užívaní odbornej sekcie stránok www.substitucna-liecba.sk

Používaním odbornej sekcie stránok www.substitucna-liecba.sk pristupujete ďalej na túto Dohodu o užívaní: Odborná sekcia stránok je určená iba osobám oprávneným predpisovať lieky alebo vydávať lieky(odborníci), a tak spĺňa podmienky ust. § 8/2,4,5 zákona 147/2001 Z. z., o reklame a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Táto odborná sekcia nie je určená širokej verejnosti. Prečítajte si, prosím, všetky ustanovenia dohody o užívaní odbornej sekcie stránok www.substitucna-liecba.sk. Pokiaľ nepatríte do zákonom vymedzenej skupiny odborníkov alebo s niektorým z ustanovení dohody o užívaní nesúhlasíte, nie ste oprávnení vstúpiť do tejto odbornej sekcie. Zriaďovateľ týchto stránok nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či porušenie zákona vyplývajúce z porušenia predchádzajúcej vety.

 1. Užívaním, tzn. vstupom do odbornej sekcie internetových stránok www.substitucna-liecba.sk (ďalej len "odborná sekcia") uzatvárate Dohodu o užívaní odbornej sekcie (ďalej iba "dohoda") so spoločnosťou MeDitorial, s. r. o. (ďalej iba MeDitorial), so sídlom Praha 2, Sokolská 31/490, PSČ 120 26, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 103858. Za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla používaním týchto internetových stránok, nenesie spoločnosť MeDitorial zodpovednosť a vy ste povinní nahradiť nárokujúcej strane škodu v plnom rozsahu a výške. Spoločnosť MeDitorial nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie či interpretáciu tu prezentovaných informácií.
 2. Obsahom odbornej sekcie sú informácie určené pre odbornú verejnosť. Obsahom odbornej sekcie sú odborné články, informácie o odborných akciách a odkazy na iné odborné stránky či organizácie. Stránka je databázou podľa § 5/4 zákona 618/2003 Z. z., o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v platnom znení. Akékoľvek použitie autorských práv sa riadi týmto zákonom. Autorské práva k informáciám a článkom patria autorom príspevkov, vykonávateľom takýchto autorských práv či zriaďovateľom databázy podľa zákona.
 3. Všetky reklamné a propagačné informácie sú určené iba odborníkom. Reklamné informácie v akýchkoľvek zákonných formách sú viditeľne odlíšené od nereklamného obsahu odbornej sekcie a sú plne v súlade so zákonom 147/2001 Z. z., o reklame a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
 4. Odborná sekcia obsahuje i odkazy na odborné internetové stránky iných zriaďovateľov. Spoločnosť MeDitorial v žiadnom rozsahu neručí za obsah týchto odkazovaných stránok.
 5. Spoločnosť MeDitorial si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a prístupu ku stránkam. K plánovaným zásadným zmenám obsahu odbornej sekcie a k zmenám užívania stránok bude vždy pripojený dátum zmeny.

MeDitorial, 1. 6. 2009