Drogy v číslach

Konope

 • V Európe má skúsenosť s konope 87,7 milióna dospelých – 26 % európskej dospelej populácie vyskúšalo konopné drogy.
 • 17,1 milióna (13,9 %) Európanov vo veku 15 – 34 rokov v poslednom roku užilo konope, pričom 10 miliónov (17,7 %) predstavujú osoby vo veku 15 – 24 rokov.
 • Konope je najčastejšie skúšanou drogou a užívajú ho dvakrát častejšie muži než ženy.
 • V Európe je každoročne hlásených vyše milióna záchytov drog na čiernom trhu. Najčastejšie zachytenou drogou (70 % prípadov) je konope.
 • Množstvo zachyteného hašiša (konopnej živice) je šesťkrát vyššie než množstvo zachytenej marihuany (536 ton oproti 89 tonám).

Amfetamíny

 • V Európe má skúsenosť s amfetamínmi 12,5 milióna dospelých – teda 3,8 % dospelej populácie.
 • Počet problémových používateľov metamfetamínu (pervitínu) v ČR bol v roku 2015 odhadnutý na 34 200, čo znamená vzostup oproti predchádzajúcej dekáde. V roku 2007 ich bolo len asi 20 900.
 • Užívanie týchto drog je v Európe z 90 % koncentrované v Českej republike a na Slovensku.
 • Amfetamíny sa najčastejšie šnupú (46 % užívateľov) alebo užívajú spolu s jedlom a nápojmi (30 % užívateľov). 15 % užívateľov volí vnútrožilovú aplikáciu.
 • 72 % osôb, ktoré majú skúsenosť s amfetamínmi, sú muži.

Kokaín

 • V Európe má skúsenosť s kokaínom 17,5 milióna dospelých – teda 5,2 % dospelej populácie.
 • Užívanie týchto drog je v Európe najviac koncentrované vo Veľkej Británii, Írsku, Španielsku a Holandsku.
 • V Európe je každoročne zachytených 70 ton kokaínu.

Opiáty

 • Na 1 000 dospelých pripadá 1 – 8 problémových užívateľov opiátov.
 • Opiáty sa podieľajú 38 % na celkovom počte všetkých žiadostí o liečbu drogovej závislosti.
 • 29 % užívateľov heroínu si drogu aplikuje injekčne (v Lotyšsku, Litve a Rumunsku ide však až o 90 % užívateľov).
 • V roku 2015 podstúpilo 630 000 Európanov substitučnú liečbu.
 • 81 % žiadateľov o liečbu už v minulosti podstúpilo odvykaciu kúru. 
 • V roku 2014 Turecko zachytilo 13 ton heroínu, v roku 2015 len 8,3 tony. To je však stále viac než vo všetkých ostatných európskych krajinách dohromady.

Úmrtia spojené s drogami

 • V roku 2015 došlo v Európe k 8 441 úmrtiam následkom predávkovania nelegálnou drogou. V 79 % sú príčinou opiáty.
 • Pravdepodobnosť úmrtia u európskych užívateľov opiátov je päťkrát až desaťkrát vyššia než u ich vrstovníkov, ktorí drogy neužívajú.
 • Priemerný vek úmrtia následkom užívania drog je 38 rokov. Vzrastá počet starších obetí, mladších, naopak, ubúda.

Výdavky spojené s drogami

 • V 23 krajinách Európy, ktoré v posledných desiatich rokoch poskytli odhady, sa verejné výdavky súvisiace s drogami pohybujú od 0,01 % do 0,5 % HDP.
 • Verejné výdavky na protidrogové intervencie predstavujú iba časť nákladov, ktoré spoločnosť v súvislosti s nelegálnymi drogami nesie. V Európe sa odhadujú sociálne náklady spojené s nelegálnymi drogami až na 2 % HDP.

 

Pokiaľ nie je uvedené inak, vzťahujú sa uvedené údaje o užívaní drog na celú Európu.

(pez)

 

Zdroj: http://www.emcdda.europa.eu