Rozdelenie drog

Drogy môžeme rozdeliť podľa niekoľkých hľadísk:

  1. Podľa postoja spoločnosti k droge
  2. Podľa rizika pre užívateľa
  3. Podľa rizika závislosti
  4. Podľa pôsobenia na psychiku

Postoj společnosti k droge

Legálne drogy

Sú dostupné volne, alebo za určitých podmienok (vek, lekársky predpis), ich užívanie býva za týchto okolností tolerované. Avšak legalita ešte neznamená, že nemôžu spôsobiť ťažké zdraovné komplikácie, vrátane závislosti.

Patrí sem: alkohol, nikotin, liek (napríklad benzodiazepiny a iné hypnotika) mofrín, kofeín, ale i organické rozpúšťadlá

Nelegální drogy

Sú definované zákonom a za ich výrobu alebo držanie môže hroziť finančný trest, alebo až tresť odňatia slobody.


Patrí sem: heroín, kokaín, konopné drogy, extáze, pervitín

Riziko pre užívateľa (hlavne pre jeho telesné a duševné zdravie)

Mäkké drogy

"Mákké drogy" sú všeobecne považované za menej nebezpečné, poškodenie zdravia a závlosť väčšinou vyvolávajú až po dlhšej dobe, alebo v menšom rozsahu. Preto bývajú tieto drogy spoločnosťou skôr akceptované.

Patrí sem: marihuana, hašiš, pervitín, heroín, extáza

Tvrdé drogy

Užívánie drog „tvrdých“ bývá spojené s veľkým rizikom vzniku závislosti a poškodenia zdravia či sociálneho prostredia užívateľa. Poškodenie až smrť môže niekedy nastať už po prvom užítí (napr. predávkováním).

Príklad: heroín, pervitín, kokaín

Riziko závislosti

Drogy s miernym rizikom

Pri drogách tejto skupiny je riziko (pre spoločnosť i pre užívateľa) relatívne nízke, a preto tieto drogy bývajú spoločnosťou skôr akceptované.

Patrí sem: kofeín, marihuana

Drogy s vysokým rizikom

Pri týchto drogách je riziko vzniku závislosti i riziko komplikácií v pomere s tým, čo užívateľ od drogy "získa", veľmi vysoké. 

Patrí sem: heroín, pervitín, organické rozpúšťadlá

Pôsobenie na psychiku zdravého človeka

Tlmiace látky

Spôsobujú uvoľnenie, upokojenie, spomalenie reakcií, pasivitu, ospalosť až spánok. Pomerne rýchlo na ne vzniká ťažká fyzická závislosť . Pokiaľ nie je droga podaná, rozvíja sa abstinenčný syndróm.

Patrí sem: heroín, morfín; alkohol, lieky – anxiolytiká, hypnotiká

Povzbuzujúce látky

Stimulačné látky povzbudzujú CNS. Mizne únava, potreba jesť a spať, zvyšuje sa výkon i aktivita, dostavuje sa pocit fyzickej i duševnej sily až eufórie. Na stimulačné drogy vzniká výrazná psychická závislosť.

Patrí sem: kokaín, pervitín; kofeín, nikotín

Halucinogénne látky

Výrazne menia kvalitu vedomia, psychiku, intenzitu a hĺbku prežívania, spôsobujú sluchové a zrakové halucinácie, zvyšujú intenzitu vnímania priestoru a farieb. Nebezpečenstvom je nepredvídateľnosť ich pôsobenia. Často ovplyvnia rozhodnutie vyskúšať si aj tvrdšie drogy.

Patrí sem: LSD, lysohlávky, konopné drogy