Redakčná rada

vydavateľ: MeDitorial +
adresa: Lékařský dům
Sokolská 31/490
120 26 Praha 2
vedúci redaktor: RNDr. Roman Ladecký
redakčná rada: MUDr. Jiří Náhlovský
MUDr. Tomáš Šebek