Novinky pre odborníkov

Archív noviniek


Nájdených: 92 z celkového počtu 92, zobrazené 81. – 90.

 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10 

Substitučná liečba závislosti a súčasné zneužívanie benzodiazepínov má vplyv na pamäťové funkcie
Opioidná substitučná liečba plní významnú úlohu v starostlivosti o pacientov závislých od opiátov. Bol preukázaný efekt tejto liečby na zníženie ilegálneho užívania opiátov a kriminality. Súčasne je...

EKG abnormality u pacientov závislých od opiátov
EKG abnormality u pacientov závislých od opiátov Rakúski a americkí vedci v spoločnej štúdii publikovanej v decembrovom čísle odborného časopisu Addiction uviedli, že u pacientov závislých od opiátov...

Sú HIV pozitívni pacienti po ukončenej liečbe hepatitídy C pegylovaným interferónom s ribavirínom náchylnejší k relapsu?
Najnovšie štúdie preukázali, že u ľudí zaťažených HIV pozitivitou, ktorí ochorejú vírusom hepatitídy C (HCV), nedochádza k častejšiemu relapsu ochorenia v porovnaní s HIV negatívnymi osobami. Skorší ...

Buprenorfín a naloxon pomáhajú závislým od heroínu
V Prahe a severných Čechách je buprenorfín treťou najužívanejšou injekčnou drogou. Ale v spojení s naloxonom je rovnako účinný ako optimálne podávaná udržiavacia liečba metadonom. Žiadne prášky v i...

Vplyv podávania metadonu alebo buprenorfínu na adherenciu k vysoko aktívnej antiretrovirálnej terapii: kohorta štúdie MANIF 2000
Infekcia vírusom HIV je jav s vysokou prevalenciou u pacientov závislých od intravenózneho podávania opiátov. Liečba imunodeficitu pomocou vysoko aktívnej antiretrovirálnej terapie – highly active...

Buprenorfín s naloxonom v odvykacej liečbe: randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia
Substitučná terapia v odvykacej liečbe pacientov závislých od opiátov predstavuje základný a najúčinnejší prístup vedúci k možnosti trvalej abstinencie. Nákladová výnosnosť tohto riešenia je...

Buprenorfín, hepatitída C a pečeňové funkcie u adolescentov a mladých dospelých
Popisovaná štúdia sa zameriava na to, či u adolescentov a mladých dospelých (15 – 21 rokov) s hepatitídou C, ktorí sú zároveň závislí od opiátov, ovplyvňuje substitučná terapia buprenorfínom pečeňové...

Porovnanie dlhodobej a krátkodobej liečby buprenorfínom a naloxonom u mladistvých závislých od opiátov
Najmä užívanie heroínu, ale aj iných opiátov medzi mladistvými v posledných rokoch vzrastá. Obvyklou liečbou je detoxikácia a konzultácie. Liečba trvá týždne až mesiace, či už prebieha ambulantne,...

Francúzska prospektívna observačná štúdia liečby chronickej hepatitídy C u užívateľov drog
V posledných rokoch vo Francúzsku klesá počet užívateľov heroínu. Za podstatný dôvod tohto poklesu je považované zavedenie substitučnej terapie, ktorá tiež znížila mortalitu spojenú s užívaním...

Detoxikácia, alebo substitučná liečba?
Obvyklá liečba mladých osôb závislých od opioidných látok pozostáva z detoxikácie a poradenstva. V niektorých prípadoch však môže byť užitočná aj substitučná liečba. Je však úspešnejšia krátkodobá...

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Křečové žíly