OdborníciNovinky pre odborníkovVplyv podávania metadonu alebo buprenorfínu na adherenciu k vysoko aktívnej antiretrovirálnej terapii: kohorta štúdie MANIF 2000

Vplyv podávania metadonu alebo buprenorfínu na adherenciu k vysoko aktívnej antiretrovirálnej terapii: kohorta štúdie MANIF 2000

Infekcia vírusom HIV je jav s vysokou prevalenciou u pacientov závislých od intravenózneho podávania opiátov. Liečba imunodeficitu pomocou vysoko aktívnej antiretrovirálnej terapie – highly active antiretroviral therapy (HAART) predstavuje liečebný zásah s najvyššou účinnosťou.

Úspešnosť terapie je však závislá od compliance a adherencie pacienta k HAART. Cieľom popisovanej štúdie bolo zhodnotenie vplyvu perorálne podávaného metadonu a buprenorfínu na adherenciu k HAART u pacientov, u ktorých k prenosu HIV došlo cestou kontaminovaných ihiel.

V štúdii bolo zahrnutých celkom 276 pacientov na opioidnú substitúciu s prvým kontaktom s HAART (celkom absolvovali 1 558 návštev). HAART bola podávaná pacientom v Marseilles, Nice a v centre Paríža. Pacienti boli klasifikovaní podľa typu substitúcie a pokračovania v intravenóznom užívaní opiátov.

Ako referenčné kategórie boli braní tí pacienti, ktorí trvalo abstinovali od injekčného podávania a zároveň neužívali perorálnu substitúciu. Vo výsledkoch štúdií bol korelovaný vplyv alkoholizmu, prítomnosť depresívneho ochorenia a pacientmi zaznamenávaných nežiaducich účinkov.

Adherencia pacientov, ktorí v dôsledku podávania perorálnej substitúcie úplne zanechali intravenóznu aplikáciu drogy, bola porovnateľná s referenčnou kategóriou. Pri intravenóznej skupine užívateľov bolo riziko non-adherencie dvakrát (u perorálne substituovaných) a trikrát (u nesubstituovaných) vyššie (p < 0,01) v porovnaní so skupinou abstinentov. Čas trvania substitúcie s injekčnou abstinenciou bol navyše štatisticky významne spätý s lepším virologickým obrazom.

Štúdia jednoznačne ukazuje, že dostupnosť a účinnosť perorálnej substitučnej terapie podporuje adherenciu k HAART u intravenóznych užívateľov opiátov. Výsledky jednoznačne obhajujú široké nasadenie perorálnej substitúcie v oblastiach, kde je HAART bežným terapeutickým postupom a kde je infekcia HIV často dôsledkom intravenóznej aplikácie opiátov.

(dre)

Zdroj: Roux P. a spol., Addiction. 2008 Nov;103(11):1828-36.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Klíšťová encefalitida a očkování