OdborníciNovinky pre odborníkovSú HIV pozitívni pacienti po ukončenej liečbe hepatitídy C pegylovaným interferónom s ribavirínom náchylnejší k relapsu?

Sú HIV pozitívni pacienti po ukončenej liečbe hepatitídy C pegylovaným interferónom s ribavirínom náchylnejší k relapsu?

Najnovšie štúdie preukázali, že u ľudí zaťažených HIV pozitivitou, ktorí ochorejú vírusom hepatitídy C (HCV), nedochádza k častejšiemu relapsu ochorenia v porovnaní s HIV negatívnymi osobami.

Skorší skepticizmus

Predchádzajúce štúdie naznačovali, že HIV pozitívni pacienti s koinfekciou hepatitídy C (HCV) môžu mať sklon k rýchlejšej progresii pečeňového ochorenia a môžu horšie odpovedať na terapiu založenú na interferóne.

Na 17. medzinárodnej konferencii o AIDS v Mexiku bola španielskymi vedcami zmienená hypotéza, že účinok kombinácie pegylovaného interferónu s ribavirínom je u HIV pozitívnych pacientov redukovaný a môže byť asociovaný s väčším rizikom relapsu HCV po ukončení liečby, a to aj pri RNA HCV supresii touto liečbou, teda oneskorene. Vedci vychádzali zo spätného porovnania dvoch skupín pacientov s HCV – jedna skupina HIV pozitívna a druhá HIV negatívna – ktorí boli liečení v Madride medzi januárom 2001 a januárom 2008.

Súčasná štúdia

Najnovší výskum podstúpilo 253 pacientov (119 s koinfekciou HIV-HCV, 134 s monoinfekciou HCV), ktorí dokončili najmenej 48-týždňovú liečbu pegylovaným interferónom s ribavirínom s nemerateľnou hladinou HCV RNA (< 10 IU/ml) na konci terapie. Pacienti s koinfekciou HIV-HCV boli v porovnaní s druhou skupinou mladší (41 oproti 46 rokom priemeru), častejšie muži (74 % oproti 58 %), menej zastúpení ťažšie liečiteľnými genotypmi 1 alebo 4 (70 % oproti 80 %) a mali viac rozvinutú pečeňovú fibrózu.

Typicky je u pacientov s trvalo nemerateľnou hladinou HCV RNA po 24 týždňoch od ukončenia kompletnej terapie klasifikované dosiahnutie trvalej virologickej odpovede (sustained virological response, SVR), ktorá je aspoň u HIV negatívnych jedincov braná ako "vyliečenie". Tu však boli stanovené kategórie pacientov:

  • pacienti s včasným relapsom (do 12 týždňov od ukončenia liečby)
  • pacienti s neskorým relapsom (od 12 do 24 týždňov od ukončenia liečby)
  • pacienti s veľmi neskorým relapsom (po 24 týždňoch od ukončenia liečby)

Výsledky

  • Z celkom 253 pacientov v analýze dosiahlo SVR 170 osôb, 12 malo zanedbateľný nárast a 71 pacientov malo relaps HCV.
  • Štyridsaťjeden zo 134 (30,6 %) pacientov s koinfekciou HIV-HCV prekonalo relaps HCV v porovnaní s 30 zo 119 (25,5 %) pacientov s monoinfekciou HCV.
  • Medzi 41 HIV-HCV pacientmi s relapsom bolo 20 (47,8 %) s včasným relapsom, 19 (46,3 %) s neskorým relapsom a 2 pacienti (4,9 %) s veľmi neskorým relapsom.
  • Medzi 30 HCV pacientmi s relapsom to zodpovedalo 16 (53,3 %), 9 (30,0 %) a 5 osobám (16,7 %).
  • Medzi HIV-HCV pacientmi bol HCV genotyp 1 až 4 výraznejšie asociovaný s relapsom HCV (p < 0,01), oproti genotypu 2 a 3.
  • Okrem jedného pacienta s genotypom 4 mali všetci pacienti s neskorým relapsom HCV genotyp 1.
  • Medzi pacientmi s veľmi neskorým relapsom bol návrat HCV detegovaný medzi 30. a 105. týždňom po ukončení terapie.

Zhrnutie

Na základe týchto poznatkov sa incidencia relapsu HCV významne nelíši u pacientov s monoinfekciou HCV a pacientov s koinfekciou HIV-HCV, i keď u koinfikovaných pacientov má trochu častejšiu tendenciu. Čas do relapsu po ukončení terapie sa tiež výraznejšie nelíši v závislosti od HIV štatútu.

(ercp)

Zdroj: Liz Highleyman. XVII International AIDS Conference, August 2008, Mexico.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Nemoci srdce