OdborníciNovinky pre odborníkovSubstitučná liečba závislosti a súčasné zneužívanie benzodiazepínov má vplyv na pamäťové funkcie

Substitučná liečba závislosti a súčasné zneužívanie benzodiazepínov má vplyv na pamäťové funkcie

Opioidná substitučná liečba plní významnú úlohu v starostlivosti o pacientov závislých od opiátov. Bol preukázaný efekt tejto liečby na zníženie ilegálneho užívania opiátov a kriminality. Súčasne je substitučná terapia prostriedkom, ako udržať pacientov v liečebnom procese odvykania. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla metadón a buprenorfín ako základné lieky pre liečbu závislosti od opiátov s tým, že by mali byť dostupné vo všetkých krajinách. V mnohých krajinách sveta je liečba závislosti od opiátov komplikovaná faktom, že mnoho užívateľov opiátov súčasne zneužíva benzodiazepíny. Teraz sa objavujú prvé informácie o tom, že u takých pacientov môže dochádzať k zmenám kognitívnych funkcií, zvlášť pamäti.

Skupina odborníkov z Fínska prezentovala výsledky svojho bádania na túto tému v štúdii „Memory function in opioid-dependent patients treated with methadone or buprenorphine along with benzodiazepine: longitudinal change in comparison to healthy individuals“. V štúdii bolo pozorovaných 13 pacientov liečených metadónom a 15 pacientov na liečbe buprenorfínom (či kombináciou buprenorfín–naloxon), ktorí zároveň brali benzodiazepíny. Sledovala sa ich pracovná pamäť, bezprostredná verbálna pamäť a upevňovanie pamäti. Výsledky boli porovnávané s pätnásťčlennou kontrolnou skupinou.

Zo záveru štúdie jasne vyplýva, že obe liečené skupiny mali signifikantne horšie výsledky v oblasti pracovnej pamäti. Pacienti z oboch skupín súhlasne uvádzali viac subjektívne vnímaných problémov s pamäťou. Štúdia ukázala, že substitučná liečba súčasne s abúzom liekov zo skupiny benzodiazepínov môže mať vplyv na pamäť a kognitívne funkcie v zmysle poškodenia. Pre lekárov prináša táto štúdia nový pohľad na závislých a liečených pacientov. Ukazuje, že ich subjektívne sťažnosti na problémy s pamäťou môžu mať praktický význam.

(tek)

Zdroj: Pekka Rapeli, Carola Fabritius, Hely Kalska and Hannu Alho. Memory function in opioid-dependent patients treated with methadone or buprenorphine along with benzodiazepine: longitudinal change in comparison to healthy individuals. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2009, 4: 6. Doi: 10.1186/1747-597X-4-6.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci