OdborníciNovinky pre odborníkovFrancúzska prospektívna observačná štúdia liečby chronickej hepatitídy C u užívateľov drog

Francúzska prospektívna observačná štúdia liečby chronickej hepatitídy C u užívateľov drog

V posledných rokoch vo Francúzsku klesá počet užívateľov heroínu. Za podstatný dôvod tohto poklesu je považované zavedenie substitučnej terapie, ktorá tiež znížila mortalitu spojenú s užívaním heroínu. V roku 2003 väčšia polovica závislých od heroínu užívala substitučnú terapiu. Aspoň polovica závislých je tiež infikovaná HCV. Cieľom tejto štúdie bolo ohodnotiť zdravotnú starostlivosť poskytovanú užívateľom drog infikovaných vírusom hepatitídy C vo Francúzsku.

Rozvrhnutie štúdie

Do súboru bolo zahrnutých 170 účastníkov zo 40 centier. Z 3 centier bolo zapojených 66 účastníkov (38,8 %) a z 37 ostatných centier sa zapojilo z každého 1 – 8 pacientov (n = 104). Zo štúdie byli vylúčení pacienti so spotrebou alkoholu viac ako 10 g/deň a pacienti s koinfekciou VHB alebo HIV.

Ciele liečby

Hlavným sledovaným parametrom bola zotrvávajúca virologická odpoveď (SVR) definovaná ako nedetegovateľné množstvo HCV RNA v sére (menej ako 50 IU/ml) za 24 týždňov po ukončení liečby.

Výsledky

SVR bola pozorovaná u 65 pacientov z celej štúdie (38,2 %). V podskupine 94 pacientov, ktorí dokončili liečbu aj s následným sledovaním, bola SVR zaznamenaná v 57,4 %. Miera SVR bola významne vyššia u:

  • pacientov s compliance než s non-compliance (43,5 % verzus 23,9 %; p = 0,019),
  • pacientov z centier s vysokým počtom zapojených pacientov než u tých s nízkym počtom zapojených pacientov (54,5 % verzus 27,9 %; p < 0,001),
  • pacientov liečených buprenorfínom oproti osobám liečeným metadonom (48,1 % verzus 21,8 %; p = 0,001).

Buprenofrín verzus metadon

Okrem vyššie zmienených rozdielov ešte substitučná terapia buprenorfínom v spojení s genotypmi 2 alebo 3 infekcie HCV súvisela s významne vyššími hodnotami SVR (p < 0,01 pri oboch porovnaniach). Bola pozorovaná aj silná spojitosť medzi substitučnou terapiou buprenorfínom a omnoho priaznivejšími liečebnými výsledkami, a to zvlášť u ťažšie liečiteľných pacientov s vírusovými genotypmi 1 alebo 4 (SVR: buprenorfín 58,8 %, metadon 21,1 %; p = 0,008).

Záver

Ak má byť liečba hepatitídy úspešná, je potrebné, aby každé centrum vykonávalo aktívnu liečbu drogovo závislých osôb. Je nutné vykonať ďalšie prospektívne klinické štúdie, ktoré by overili asociáciu v SVR pri liečbe metadonom oproti liečbe buprenorfínom.

(ian)

Zdroj: Chossegros P, et al. A French prospective observational study of the treatment of chronic hepatitis C in drug abusers. Gastroentérologie Clinique et Biologique 2008;32(10):850–857.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci