OdborníciNovinky pre odborníkovBuprenorfín s naloxonom v odvykacej liečbe: randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia

Buprenorfín s naloxonom v odvykacej liečbe: randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia

Substitučná terapia v odvykacej liečbe pacientov závislých od opiátov predstavuje základný a najúčinnejší prístup vedúci k možnosti trvalej abstinencie. Nákladová výnosnosť tohto riešenia je nevyvrátiteľná. Problémom však stále zostáva možnosť zneužívania metadonu, ktorý je vďaka svojmu potenciálu dostupný v ČR len na niekoľkých málo vybraných miestach.

Ako veľmi sľubná alternatíva sa z tohto pohľadu javí kombinovaný preparát obsahujúci ako buprenorfín, tak naloxon, pri ktorom je riziko zneužitia podstatne menšie. Kľúčovým problémom nahradenia metadonu kombináciou buprenorfín – naloxon však bola absencia relevantnej porovnávacej štúdie.

V 17 týždňov trvajúcej dvojito zaslepenej štúdii bol podávaný buď buprenorfín s naloxonom v nižších (8/2 mg) a vyšších (16/4 mg) dávkach, alebo metadon (nižšie dávky 45 mg, vyššie 90 mg denne). Celkovo bolo v štúdii zahrnutých 256 pacientov. Miera abstinencie bola hodnotená pomocou testovania prítomnosti ópiových metabolitov v moči. Compliance, užívanie neopiátových drog a priemerné dosiahnuté skóre na škále Addiction Severity Index sa medzi jednotlivými skupinami nelíšili.

Percento abstinujúcich pacientov sa v príslušných dávkových režimoch medzi skupinami užívajúcimi buprenorfín s naloxonom či metadon nelíšilo. Abstinencia opakovane dosiahnutá pri dvanástich po sebe nasledujúcich meraniach sa tiež medzi vyššie uvedenými skupinami nelíšila. Signifikantne vyššia miera abstinencie však bola zaznamenaná vždy pri vysokodávkových režimoch v porovnaní s nízkodávkovými substitučnými schémami.

Štúdia teda jednoznačne poukazuje na to, že kombinácia buprenorfín/naloxon je vzhľadom k miere dosiahnutej abstinencie plnohodnotnou alternatívou doposiaľ široko využívaného metadonu. Oproti metadonu má však táto alternatíva výhodu v podstatne vyššej dostupnosti pre pacientov vďaka intravenóznej nezneužiteľnosti a možnosti administrácie prostredníctvom predpisujúceho lekára.

(dre)

Zdroj: Kamien J.B. a spol., Heroin Addict Relat Clin Probl 2008; 10(4): 5-18.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba