OdborníciNovinky pre odborníkovDetoxikácia, alebo substitučná liečba?

Detoxikácia, alebo substitučná liečba?

Obvyklá liečba mladých osôb závislých od opioidných látok pozostáva z detoxikácie a poradenstva. V niektorých prípadoch však môže byť užitočná aj substitučná liečba. Je však úspešnejšia krátkodobá substitučná terapia, alebo detoxikácia?

V rokoch 2003 až 2006 prebehla v šiestich amerických odvykacích centrách štúdia, ktorá mala zhodnotiť, či je vhodnejšie u mladých narkomanov použiť detoxikáciu, alebo substitučnú liečbu kombináciou buprenorfín/naloxon.

Metodika a usporiadanie štúdie

Štúdie sa zúčastnilo celkom 152 pacientov vo veku od 15 do 21 rokov (s priemerným vekom 19,2 roka). Medzi narkomanmi bolo 75 % bielych Američanov, 20 % Hispáncov a zvyšných päť percent tvorili Afroameričania a Filipínci. Väčšina pacientov okrem heroínu užívala aj iné drogy – napríklad marihuanu. Približne 20 % pacientov bolo pozitívne testovaných na hepatitídu C.

Pacienti byli náhodne rozdelení do dvoch skupín, pričom prvá skupina 78 pacientov (48 mužov a 30 žien) strávila 14 dní na detoxikácii a druhá so 74 pacientmi (42 mužov a 32 žien) podstúpila dvanásťtýždňovú substitučnú liečbu kombináciou buprenorfín/naloxon.

Pacientom v substituovanej skupine bola denne predpísaná maximálna dávka 24 mg buprenorfínu/naloxonu počas 9 týždňov, ktorá bola neskôr do dvanásteho týždňa znižovaná. Pacienti v detoxikačnej skupine štúdie užívali maximálne 14 mg buprenorfínu/naloxonu denne a dávka im bola do 14. dňa štúdie znižovaná. Obe skupiny absolvovali terapeutické sedenia ako individuálne, tak skupinové.

Výsledky štúdie

Pretože bol počet pacientov mladších ako 18 rokov veľmi malý, nebola táto skupina vyhodnotená samostatne. U pacientov v detoxikačnej skupine bola zaznamenaná nižšia hladina opiátov v moči v 12. týždni odvykania ako v 4. a 8. týždni. V 4. týždni malo pozitívny výsledok 60 % pacientov v detoxikačnej skupine a len asi 30 % v substituovanej skupine. V ôsmom týždni bol pomer 54 % u detoxikovaných pacientov k 23 % u pacientov užívajúcich kombináciu buprenorfín/naloxon. Po celom dvanásťtýždňovom behu pokračovalo 16 zo 78 pacientov detoxikačnej skupiny v odvykaní, u substituovanej skupiny to bolo 52 pacientov zo 74. Počas prvého týždňa navyše pacienti zo substituovanej skupiny uvádzali menšie nutkanie požitia drogy a jej vnútrožilovú aplikáciu. V priebehu štúdie sa štyria pôvodne HCV negatívni pacienti nakazili hepatitídou typu C.

Čo z toho plynie?

Substitučná pokračovacia terapia kombináciou buprenorfín/naloxon sa v porovnaní s krátkodobou terapiou javí ako vhodnejšia. Napriek tomu je však potrebné ešte zhodnotiť v ďalších štúdiách bezpečnosť a presnú účinnosť tejto terapie.

(kam)

Zdroj: Woody GE, et al. Extended vs short-term buprenorphine-naloxone for treatment of opioid-addicted youth: a randomized trial. JAMA 2008(Nov 5);300(17):2003–2011.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Odvykání kouření