OdborníciNovinky pre odborníkovBuprenorfín, hepatitída C a pečeňové funkcie u adolescentov a mladých dospelých

Buprenorfín, hepatitída C a pečeňové funkcie u adolescentov a mladých dospelých

Popisovaná štúdia sa zameriava na to, či u adolescentov a mladých dospelých (15 – 21 rokov) s hepatitídou C, ktorí sú zároveň závislí od opiátov, ovplyvňuje substitučná terapia buprenorfínom pečeňové funkcie.

Do štúdie bolo zapojených 152 jedincov, ktorí vyhľadali lekára pre závislosť od opiátov a zapojili sa do projektu Buprenorfín/naloxon – uľahčenie rehabilitácie pre adolescentov a mladých dospelých, ktorí sú závislí od opioidov (Buprenorphine/Naloxone-Facilitated Rehabilitation for Opioid Dependent Adolescents/Young Adults). Jednotlivci boli náhodne rozdelení do dvoch skupín, v prvej prebiehala 2 týždne detoxikácia buprenorfínom/naloxonom (DETOX) a v druhej 12 týždňov terapia buprenorfínom/naloxonom (BUP). Každý z programov bol spojený s týždennou individuálnou aj skupinovou konzultáciou.

Pečeňové funkcie (JT) boli hodnotené v štvrtom, ôsmom a dvanástom týždni pomocou stanovenia laboratórnych hodnôt pečeňových enzýmov ALT (alanínaminotransferáza), AST (aspartátaminotransferáza), GMT (gamaglutamyltransferáza), LDH (laktátdehydrogenáza), celkový bilirubín a ALP (alkalická fosfatáza). Do analýzy úspešnosti terapie boli zahrnuté údaje od 111 pacientov, ktorým bol počas terapie odobraný najmenej jedenkrát celý panel pečeňových testov.

Na začiatku štúdie malo 24,8 % zúčastnených pacientov raz alebo viackrát namerané abnormálne hodnoty pečeňových testov (JT), tento počet stúpol na 31,5 % po 4 týždňoch terapie, a ďalej klesal na 29,1 % po ôsmich týždňoch a 24,1 % po dvanástich týždňoch terapie. Dvaja jedinci v skupine DETOX a dvaja v skupine BUP mali výrazne zvýšené pečeňové testy.

Celkom 19 % zúčastnených bolo na začiatku terapie HCV pozitívnych. Pri odberoch po dvanástich týždňoch bola u dvoch pôvodne HCV pozitívnych osôb z každej skupiny preukázaná sérokonverzia. Medzi oboma skupinami neboli nájdené významné rozdiely v celkových hodnotách pečeňových testov, ale pacienti v skupine BUP mali počas terapie menej zvýšené hodnoty transamináz. Pacienti HCV pozitívni mali abnormálne JT každý týždeň, keď boli zisťované elevované hodnoty transamináz. Na záver je možné povedať, že v tejto sledovanej skupine pacientov nebola preukázaná žiadna hepatotoxicita v substitučnej terapii buprenorfínom. Vírusom hepatitídy C bola nakazená značná menšina účastníkov štúdie. HCV pozitivita je významným prediktorom zvýšených laboratórnych hodnôt transamináz. Vysoká hodnota sérokonverzie poukazuje na význam účinnej terapie a prevencie u tejto populácie.

(mpm)

Zdroj: Michael P. Bogenschutz, Robert Kushner, J. Scott Tonigan, George E. Woody. Effects of Buprenorphine and Hepatitis C on Liver Enzymes in Adolescents and Young Adults. Poster, College on Problems of Drug Dependence (CPDD). San Juan, Puerto Rico, 14. – 19. júna 2008.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci