OdborníciNovinky pre odborníkovEKG abnormality u pacientov závislých od opiátov

EKG abnormality u pacientov závislých od opiátov

EKG abnormality u pacientov závislých od opiátov Rakúski a americkí vedci v spoločnej štúdii publikovanej v decembrovom čísle odborného časopisu Addiction uviedli, že u pacientov závislých od opiátov vykazuje EKG značné abnormality.

Dizajn štúdie

Cieľom prierezovej štúdie, ktorá prebiehala v rokoch 2004 – 2006, bolo hľadať a opísať EKG abnormality u pacientov závislých od opiátov, ktorí sa rozhodli pre nejakú formu terapie. Výsledky dvanásťzvodového EKG záznamu, natočeného vždy za 24 hodín po prijatí, boli vyhodnotené a porovnávané s ďalšími pacientmi.

Celkom sa štúdie zúčastnilo 511 závislých, z ktorých bola štvrtina žien. Priemerný vek bol 29 rokov (vekové rozpätie 17 – 59). Abnormálne EKG bolo nájdené celkom u 314 pacientov, čo je asi 61 %. Z porúch sa najčastejšie vyskytovali abnormality úseku ST (19 %), predĺženie intervalu QTc (13 %), vysoké R- alebo S-vlny (11 %) a chýbajúca progresia R (10 %). Odchýlky od normy boli navyše častejšie u mužov než u žien (64 % oproti 54 % u žien). Negatívny vplyv na EKG mala aj prítomnosť kanabinoidov. Tá zvyšovala výskyt porúch o celých 10 %.

ST-úsek

Čo sa jednotlivých porúch týka, porucha úseku ST bola omnoho častejšia u mužov než u žien. Navyše sa častejšie vyskytovala u pacientov, ktorí užívali konopné produkty. Potvrdil sa tak negatívny účinok kanabinoidov na prevodný systém srdcový. Výskyt poruchy naopak výraznejšie nesúvisel s užívaním substitučnej liečby, zvlášť metadónu.

QTc-interval

Predĺženie QTc bolo častejšie u pacientov užívajúcich vysoké dávky drog, než u tých, ktorí užívali iba malé množstvá. Takisto sa táto odchýlka viac vyskytovala u pacientov, ktorí užívali aj benzodiazepíny alebo metadón.

Závery

I keď neboli celkom známe ďalšie prípadné rizikové faktory srdcových porúch, štúdia preukázala, že pacienti závislí od opiátov mávajú často poruchy srdcového rytmu alebo iné EKG abnormality. Najčastejšie sú poruchy úseku ST a predĺženie intervalu QTc. ST-abnormality sú navyše spojené s konope a predĺženie QTc-intervalu zase s užívaním metadónu a benzodiazepínov.

(kam)

Zdroj: Wallner Ch. et al.: Electrocardiographic abnormalities in opiate addicts. Addiction, December 2008, Volume 103 (12), p. 1994 – 1995.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Křečové žíly