Archív noviniek - old

Pri vzniku závislosti hrá úlohu napríklad aj počet súrodencov v rodine

Tušíme, že vznik závislosti je zložitý dej, ku ktorému prispieva mnoho okolností. Napriek tomu sa však často pýtame, aké povahy sú v najvyššom riziku závislosti. Na túto otázku však neexistuje úplne jednoduchá odpoveď.

Je to dané tým, že naša osobnosť je tvorená postojmi, pocitmi, správaním, spôsobom, akým odpovedáme na rozdielne podnety. Charakter je akýmsi odtlačkom nášho psychologického "mejkapu" – spôsobu, akým myslíme a konáme.

Čo sa v detstve naučíš…

Psychológovia sa domnievajú, že tieto stránky našej osobnosti sa formujú v detstve, sú ovplyvnené správaním našich rodičov, vplyvom okolia, spoločnosti, ale aj komplexnou súpravou genetických a biologických predpokladov.

V minulosti prevládala pomerne jednoduchá teória, že alkoholikmi sa stávajú ľudia s nepevným charakterom a slabou vôľou. V súčasnosti sa o týchto ľuďoch hovorí skôr ako o jedincoch, ktorí sa zle vyrovnávajú so záťažou a nedokážu vo svojom živote zvládnuť bežné situácie.

Slaboch? Nie, len "zaseknutý" v orálnej fáze

Rozšírená predstava o závislých ľuďoch je taká, že ide o slabého nedôveryhodného jedinca. Z hľadiska vývojovej psychológie ide o človeka, ktorý zostal zaseknutý v "orálnej fáze", čo zároveň odráža aj neukojenú potrebu lásky a závislosti od druhých ľudí. Bohužiaľ, v zložitosti sveta tieto jednoduché predstavy neplatia, často zistíme, že do hry vstupuje mnoho okolností…

Teória alkoholového kopca

Vysvetlenie závislosti nemôžeme hľadať len v látke, ktorá závislosť vyvoláva. Väčšina dospelých ľudí je schopná piť alkohol bez toho, aby sa z nich stávali alkoholici a pritom by to nejako ohrozovalo ich osobný život alebo kariéru. Niektorí z nás sa opakovane stretli s opiátmi – napríklad pri operáciách alebo pri tlmení silných bolestí – bez toho, aby sa od nich stali závislí.

Naozaj to, či určitý typ osobnosti, človek s určitým charakterom, bude mať sklon k zneužívaniu alkoholu alebo drog a vzniku závislosti, je ovplyvnené celým radom faktorov – sociálnym kontextom, tým, o akú drogu ide, a tiež ako blízko sme sa k nej dostali.

Aj počet súrodencov hrá úlohu

Rozhoduje aj to, či ide o bohaté dieťa vychovávané ako jedináčik, alebo o dieťa z chudobnejšej rodiny a horšieho sociálneho prostredia, či jedincov obklopujú ľudia užívajúci drogy a aký postoj k drogám spoločnosť zaujíma.

Droga ako rýchle riešenie

Je dôležité si uvedomiť, že každý z nás má určité slabé miesta, určité pochybnosti, "defekty" vo svojom charaktere. Tiež nedokážeme vždy zvládnuť záťažové situácie a vyrovnať sa s neúspechom. Drogy prinášajú zdanlivo jednoznačné a rýchle riešenie – každý z nás bude skôr inklinovať k droge, ktorá môže čiastočne "zaplniť deravé miesta" a "napraviť chyby" v charaktere. Nikdy však nejde o riešenie, ktoré by nám pomohlo niečo zmeniť v skutočnom živote… Skôr naopak. Najväčšia zákernosť závislosti spočíva v tom, že nám neumožní sa slobodne rozhodnúť a robiť veci vo svoj prospech.

(hak)

Zdroj: www.enotes.com