OdborníciNovinky pre odborníkovZneužívanie buprenorfínu ako dôsledok zlej dostupnosti preskripcie tohto prípravku

Zneužívanie buprenorfínu ako dôsledok zlej dostupnosti preskripcie tohto prípravku

Americkí autori ukázali, že nedostupnosť predpísanej liečby buprenorfínom je rizikovým faktorom jeho zneužívanie. Identifikovali tiež ďalšie rizikové faktory spojené so zneužívaním buprenorfínu.

Sublingválne tablety s vyšším obsahom buprenorfínu (lingvety so silou 0,4 mg, 2 mg a 8 mg) sa používajú v liečbe závislosti od opiátov. Pri opakovanom používaní sa vyvíja iba nízka úroveň závislosti a rozvoj tolerancie je obmedzený. S nárastom predpisovania tohto prípravku rastie v Spojených štátoch aj jeho zneužívanie. Autori tejto štúdie sa preto rozhodli zhodnotiť početnosť, zdroj a rizikové faktory zneužívania buprenorfínu.

Počas 6 mesiacov sledovali vzorku americkej populácie, ktorá zneužívala preskripčné opiáty. Zahrnutých bolo 503 účastníkov, z ktorých 471 dokončilo sledovanie. Na začiatku sledovania a po 6 mesiacoch boli hodnotené psychiatrické choroby, demografické údaje, užívanie drog a sociálne ukazovatele. Na stanovenie prediktorov zneužívania buprenorfínu bola použitá multivariantná logistická regresná analýza.

Zo všetkých účastníkov malo s buprenorfínom skúsenosť 70,1 %. V priebehu 6 mesiacov sledovania zneužila buprenorfín takmer polovica účastníkov (46,5 %). Z týchto účastníkov zneužívalo buprenorfín denne 9,6 % a výnimočne (1- až 2-krát za 6 mesiacov) 50,6 %. Liek získavali prevažne od dealerov (58,7 %) a kamarátov (31,6 %). Prediktormi zvýšeného rizika zneužívania buprenorfínu boli nedostupnosť predpísanej terapie týmto liekom, generalizovaná úzkostná porucha a užitie oxykodonu, metamfetamínu a/alebo alkoholu v posledných 30 dňoch.

Výsledky ukázali, že sťažená dostupnosť buprenorfínu u lekára nie je vhodným prostriedkom v boji proti zneužívaniu tohto lieku. Naopak, dostupnosť kvalitnej liečby buprenorfínom by mohla byť účinnou stratégiou pri tejto neľahkej snahe.

(zza)

Zdroj: Lofwall M. R., Havens J. R. Inability to access buprenorphine treatment as a risk factor for using diverted buprenorphine. Drug Alcohol Depend. 2012 Jun 13. [Epub ahead of print]; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.05.025


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci