OdborníciNovinky pre odborníkovZmeny expresie miRNA preukazované po smrti v prefrontálnom kortexe u alkoholikov

Zmeny expresie miRNA preukazované po smrti v prefrontálnom kortexe u alkoholikov

Alkoholizmus je významný problém modernej civilizácie. Napriek tomu je mechanizmus jeho vzniku z veľkej časti neznámy. Súčasné štúdie sa zaoberajú mechanizmom neuroadaptácií, ktoré sú spojené so zmenami expresie microRNA (miRNA).

Prevalencia a genetika pri alkoholizme

Alkoholizmus (AUD) je v modernej populácii častý sociálny a zdravotný problém s prevalenciou približne 8 %. Vznik AUD je multifaktoriálny, podieľajú sa na ňom gény aj vonkajšie vplyvy. Presné molekulárne mechanizmy však nie sú zatiaľ známe. Výskumy ukazujú na spojitosť neuroadaptácie so zmenou expresie miRNA a ich cieľovými génmi, ktoré sú súčasťou biologických mechanizmov pri alkoholizme. MiRNA sú malé nekódujúce RNA, ktoré regulujú expresiu génov. Ich prostredníctvom dochádza k inhibícii translácie či k degradácii mRNA. V mozgu sa podieľajú na neuronálnej diferenciácii, tvorbe synapsií, plasticite a neurodegeneratívnych procesoch.

Expresia miRNA pri AUD

Chronické požívanie alkoholu môže ovplyvniť expresiu miRNA v mozgu, dochádza k dysregulácii týchto proteínov. Porucha funkcie a regulácie miRNA môže viesť k vzniku alkoholovej závislosti. Doposiaľ bola uskutočnená jedna štúdia (Lewohl et al.) sledujúca alterácie expresie miRNA u ľudí s alkoholovou závislosťou. Zmeny boli sledované v prefrontálnom kortexe (PFC) post mortem. Bolo identifikovaných 35 miRNA, ktoré boli zvýšene exprimované v PFC u subjektov s diagnózou alkoholizmu. Súčasná štúdia sa tiež zaoberala PFC, Brodmannovou areou 9. Vzorky boli odobraté post mortem od 23 subjektov s AUD a od 23 kontrol. Medzi skupinou subjektov a kontrol bola zhoda v rase, pohlaví, veku, pH mozgu, hmotnosti mozgu a intervale odberu vzoriek po úmrtí. Zmeny expresie boli zistené pri miR-130a (znížená expresia) a miR-604 (zvýšená expresia).

Nedostatky štúdií

Tieto nálezy však nie sú zhodné s nálezmi vyššie citovanej štúdie. Rozpor výsledkov môže byť dôsledkom rozdielov v kritériách oboch štúdií, veľkosti skupín a akumulatívnom účinku miRNA, ktorý obe štúdie nebrali do úvahy. Na dosiahnutie validnejších výsledkov je nutné usporiadať štúdie s väčšou skupinou prípadov a kontrol, ktoré budú mať väčší štatistický význam.

(ami)

Zdroje:

Wang F., Gelernter J., Zhang H. (2013) Differential Expression of miR- 130a in Postmortem Prefrontal Cortex of Subjects with Alcohol Use Disorders. J Addict Res Ther 4: 155; doi: 10.4172/2155-6105.1000155

Lewohl J. M.Up-regulation of MicroRNAs in Brain of Human Alcoholics. Alcohohol Clin Exp Res 2011 Nov; 35 (11): 1928–37; doi: 10.1111/j.1530-0277.2011.01544.x. Epub 2011 Jun 8.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Alergie, astma, senná rýma