OdborníciNovinky pre odborníkovŽeny, ktoré otehotnejú pri substitučnej liečbe buprenorfínom, môžu v tejto liečbe pokračovať

Ženy, ktoré otehotnejú pri substitučnej liečbe buprenorfínom, môžu v tejto liečbe pokračovať

U pacientok, ktoré otehotnejú počas substitučnej liečby závislosti od opioidov buprenorfínom/naloxonom, je vhodné pokračovať v liečbe, prípadne zvážiť prevedenie na monoterapiu buprenorfínom. Vyplýva to z odpovede, ktorú na základe analýzy dostupných štúdií pripravil tím Motherisk z Hospital for Sick Children v Ontariu (Kanada) ako reakciu na otázku lekára z terénu.

Deväťdesiat percent žien, ktoré zneužívajú návykové látky, je v reprodukčnom veku a tehotenstvo závislých žien je v 80 až 90 % prípadov neplánované. Liečba závislosti od návykových látok v tehotenstve je preto významným zdravotným problémom.

Aj keď je v tehotenstve ideálnym postupom úplné vysadenie opioidov, väčšina závislých žien toho nie je schopná ani za prísnej lekárskej kontroly. Stres vyvolaný rýchlou detoxikáciou môže byť spojený s rastovou retardáciou plodu, predčasným pôrodom alebo úmrtím plodu. Náhle vysadenie opioidov môže tiež zvýšiť pravdepodobnosť potratu, predčasného pôrodu alebo narodenia mŕtveho dieťaťa. Súčasným štandardom liečby závislosti od opioidov u tehotných žien je udržiavacia substitučná liečba metadónom.

Prehľad štúdií z roku 2003 zahŕňajúci 309 tehotných ukázal porovnateľnú alebo nižšiu incidenciu abstinenčného syndrómu novorodencov (NAS) pri liečbe buprenorfínom než pri podávaní metadónu. Prehľad 31 štúdií z roku 2012 zahŕňajúci niekoľko sto tehotných nepreukázal zvýšené riziko malformácií pri prenatálnej expozícii buprenorfínu. V rozmedzí normálnych hodnôt boli i ďalšie neonatologické parametre, ako gestačný vek, hmotnosť, dĺžka a obvod hlavičky. Priemerná incidencia NAS bola 44 – 48 % a približne u polovice novorodencov bola nutná liečba.

Multicentrická randomizovaná kontrolovaná štúdia MOTHER (Maternal Opioid Trearment: Human Experimental Research) zahrnutá do vyššie uvedeného prehľadu porovnávala 58 novorodencov s prenatálnou expozíciou buprenorfínu a 73 s expozíciou metadónu. Medzi skupinami nebol zistený rozdiel vo výskyte NAS a novorodenci s buprenorfínom navyše potrebovali významne menej morfínu na jeho liečbu (priemerná dávka 1,1 mg vs. 10,4 mg, p < 0,009), liečba NAS u nich bola významne kratšia (4,1 dňa vs. 9,9 dňa, p < 0,003) rovnako ako dĺžka hospitalizácie (10,0 dňa vs. 17,5 dňa, p < 0,009).

Retrospektívny prehľad prác s matkami so substitučnou liečbou kombináciou buprenorfín/naloxon, ktorá bola začatá pred otehotnením (n = 8) alebo počas prvého trimestra (n = 2), neukázala významne horšie výsledky u matky ani u plodu v porovnaní s užívaním samotného buprenorfínu. Pri riadnom užívaní naloxonu sa neočakávajú nežiaduce účinky.

Na základe týchto dôkazov nie je substitučná liečba závislosti od opioidov buprenorfínom spojená s horšími výsledkami tehotenstva. U žien, ktoré otehotnejú počas stabilnej substitučnej liečby buprenorfínom/naloxonom, odporúčajú autori v tejto liečbe pokračovať alebo sa pokúsiť o prechod na monoterapiu buprenorfínom.

(zza)

 

Zdroj: Poon S., Pupco A., Koren G., et al. Safety of the newer class of opioid antagonists in pregnancy. Can Fam Physician. 2014 Jul; 60 (7): 631 – 2.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba