OdborníciNovinky pre odborníkovZačatie substitučnej liečby buprenorfínom počas hospitalizácie s nadväzujúcou ambulantnou liečbou u pacientov závislých od opioidov, ktorí liečbu nežiadajú, vedie k lepším výsledkom než režim detoxifikácie

Začatie substitučnej liečby buprenorfínom počas hospitalizácie s nadväzujúcou ambulantnou liečbou u pacientov závislých od opioidov, ktorí liečbu nežiadajú, vedie k lepším výsledkom než režim detoxifikácie

Americká štúdia u 663 hospitalizovaných pacientov závislých od opioidov ukázala, že začatie substitučnej liečby buprenorfínom a napojenie na ambulantnú substitučnú liečbu po prepustení z nemocnice pomáha zapojiť do substitučnej liečby i pacientov, ktorí substitučnú liečbu nežiadajú, a vedie k zníženiu zneužívania opioidov počas 6 mesiacov po prepustení z nemocnice.

Substitučná liečba buprenorfínom preukázala účinnosť u osôb závislých od opioidov, ktorí túto liečbu žiadajú. Autori sa pomocou randomizovanej klinickej štúdie pokúsili zistiť, či začatie podávania buprenorfínu počas hospitalizácie a napojenie na pokračujúcu ambulantnú liečbu po prepustení zvýši podiel osôb, ktoré ambulantnú substitučnú liečbu začnú užívať, zlepší mieru zotrvania v substitučnej liečbe a zníži ilegálne zneužívanie opioidov v období pol roka po ukončení hospitalizácie.

Od augusta 2009 do októbra 2012 bolo identifikovaných 663 hospitalizovaných pacientov závislých od opioidov. Z nich 294 spĺňalo kritériá pre zaradenie a 145 súhlasilo s účasťou v štúdii. Zo 139 pacientov, ktorí dokončili vstupný pohovor, bolo 67 zaradených do režimu detoxikácie a 72 do režimu zahŕňajúceho začatie substitučnej liečby buprenorfínom a stabilizáciu dávky počas hospitalizácie a prevedenie pacienta na ambulantnú udržiavaciu liečbu buprenorfínom, ktorá prebiehala v ambulantnej časti nemocnice. Hodnotené bolo zotrvanie v liečbe po 1, 3 a 6 mesiacoch podľa zdravotnej dokumentácie a zneužívanie opioidov v posledných 30 dňoch pri kontrole po 6 mesiacoch podľa oznámenia pacienta.

Výsledky ukázali, že pacienti s riadenou nadväznosťou na ambulantnú substitučnú liečbu začali túto liečbu častejšie než skupina s detoxikačným režimom (72,2 % vs. 11,9 %, p < 0,001). Po 6 mesiacoch užívalo buprenorfín naďalej 16,7 % pacientov s riadenou nadväznosťou liečby, ale len 3,0 % pacientov po detoxifikačnom režime (p = 0,007). Pacienti zo skupiny s riadenou nadväznosťou ambulantnej substitučnej liečby tiež menej často uvádzali zneužívanie opioidov v posledných 30 dňoch (pomer incidencie podľa analýzy ITT 0,60, p < 0,01).

Zdroj: Liebschutz J. M., Crooks D., Herman D., et al. Buprenorphine treatment for hospitalized, opioid-dependent patients: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2014 Aug 1; 174 (8): 1369–76; doi: 10.1001/jamainternmed.2014.2556.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci