OdborníciNovinky pre odborníkovZačatie podávania metadónu v primárnej starostlivosti: štúdia ANRS-Methaville

Začatie podávania metadónu v primárnej starostlivosti: štúdia ANRS-Methaville

Vo Francúzsku bola nedávno dokončená štúdia, ktorá porovnávala účinnosť metadónu pri substitučnej liečbe začatej u praktického lekára v porovnaní s rovnakou liečbou, ktorá sa začala v centre drogovej závislosti. Hodnotená bola abstinencia užívania ilegálnych opiátov po jednom roku liečby. 

Jedinou možnosťou podávania substitučnej liečby pri odvykaní závislosti od opiátov vo Francúzsku je začatie liečby buprenorfínom alebo metadónom v špecializovanom centre pre drogovú a alkoholovú závislosť s následným odovzdaním pacienta do starostlivosti praktického lekára po stabilizácii dávky. Stále sa rozširujúce používanie buprenorfínu pri substitučnej liečbe v primárnej starostlivosti však viedlo vo Francúzsku k výraznému zníženiu prevalencie HIV infekcie u drogovo závislých, ktorí si opiáty aplikujú injekčne. Preto bola usporiadaná štúdia, ktorá hodnotí možnosť zvýšenia dostupnosti substitučnej liečby drogovo závislých.

ANRS-Methaville je randomizovaná multicentrická štúdia, ktorá porovnáva noninferioritu začatia substitučnej liečby metadónom v primárnej starostlivosti a v centre drogovej závislosti CSAPA. Štúdia prebiehala medzi januárom 2009 a januárom 2011 v 12 centrách, z ktorých každé tvoril jeden lekár z CSAPA a niekoľko praktických lekárov. Praktickí lekári prešli pred začatím štúdie špeciálnym školením. Pacienti boli náhodne rozdelení na začatie liečby metadónom u praktického lekára (n = 147) a v CSAPA (n = 49). Počas iniciálnej fázy substitučnej liečby boli pacienti v primárnej starostlivosti každý deň kontrolovaní. Hlavným sledovaným parametrom je podiel pacientov, ktorí po jednom roku substitučnej liečby neužívali nelegálne opiáty. Tento podiel pacientov bude porovnaný z hľadiska noninferiority v skupine so začatím liečby metadónom v primárnej starostlivosti a v CSAPA.

Ide o prvú štúdiu, ktorá je zameraná na zvýšenie dostupnosti substitučnej liečby pre drogovo závislých vo Francúzsku. Ak štúdia preukáže noninferioritu modelu so začatím substitučnej liečby u vyškolených praktických lekárov, je možné, že dôjde k zmene preskripčného obmedzenia a politiky pri liečbe drogovej závislosti.

(zza)

Zdroj: Roux P. et al. Initiation of Methadone in primary care (ANRS-Methaville): a phase III randomized intervention trial. BMC Public Health. 2012 Jun 28; 12 (1): 488. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Žloutenka a její léčba