OdborníciNovinky pre odborníkovVyšetrenie mekónia novorodencov matiek so závislosťou od opioidov odhalí prenatálnu expozíciu týmto látkam

Vyšetrenie mekónia novorodencov matiek so závislosťou od opioidov odhalí prenatálnu expozíciu týmto látkam

Fínska štúdia ukázala, že neinvazívne vyšetrenie mekónia detí narodených matkám so závislosťou od opioidov odhalí zneužívanie ilegálnych aj predpisovaných látok a umožní vytypovať ohrozené deti, ktoré treba ďalej sledovať.

Počas štúdie boli odobraté vzorky mekónia od 143 detí matiek závislých od opioidov. Boli vykonané testy na prítomnosť 13 látok zahŕňajúcich metabolit heroínu, amfetamíny, kyselinu tetrahydrokanabinolovú aj látky, ktoré sú určené pre predpisovanú substitučnú liečbu. Výsledky boli porovnané so zdravotnými záznamami a anamnézou matiek.

Aspoň jedna sledovaná látka bola zistená vo vzorke mekónia u 40 % vyšetrených detí. Vo viac než 1/3 týchto prípadov bol výsledok v rozpore so zdravotnými záznamami a tvrdením matky. Tak pri očakávanej, ako aj pri neočakávanej pozitivite výsledkov išlo najčastejšie o látky určené na substitučnú liečbu – buprenorfín a metadón.

Vyšetrenie mekónia novorodencov umožní vytypovať deti ohrozené z dôvodu prenatálnej expozície opioidom, ale aj matky, ktoré v tehotenstve zneužívali nelegálne alebo preskripčné látky.

(zza)

Zdroj: Launiainen T., Nupponen I., Halmesmäki E., et al. Meconium drug testing reveals maternal misuse of medicinal opioids among addicted mothers. Drug Test Anal. 2013 Feb 6; doi: 10.1002/dta.1459. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci