OdborníciNovinky pre odborníkovVykonávanie hradených testov na užívanie drog zvyšuje čas zotrvania v liečbe

Vykonávanie hradených testov na užívanie drog zvyšuje čas zotrvania v liečbe

Vo francúzskej retrospektívnej štúdii u 1 507 osôb so substitučnou liečbou z dôvodu závislosti od opioidov bolo vykonanie hradeného testu na užívanie drog spojené s dlhším zotrvaním v liečbe.

Kohorta pacientov bola vytvorená na základe údajov z databázy francúzskeho systému zdravotného poistenia. Zaradení boli pacienti z oblasti Stredných Pyrenejí, u ktorých sa začalo so substitučnou liečbou pri odvykaní závislosti od opioidov a ktorí boli sledovaní 18 až 30 mesiacov. Pacienti boli zaradení jednak do skupiny, v ktorej bol aspoň raz urobený hradený test na užívanie drog (39 osôb, 2,6 %), alebo do kontrolnej skupiny bez hradeného testu užívania drog.

Výsledky ukázali priemerný čas zotrvania v liečbe v skupine s testom na užívanie drog 411 dní, ale len 207 dní v kontrolnej skupine. Napriek tomu, že bol podiel pacientov s hradeným testom na užívanie drog malý, rozdiel bol štatisticky významný (p < 0,001) a multivariantný Coxov model ukázal súvislosť medzi vykonaním testu a zotrvaním v liečbe (pomer rizík [HR] = 0,55).

Táto štúdia ukázala, že hradený test na užívanie drog je u pacientov so substitučnou liečbou predpisovaný len zriedka. Môže však významne zvýšiť čas zotrvania v substitučnej liečbe.

(zza)

Zdroj: Dupouy J. et al. Effectiveness of drug tests in outpatients starting opioid substitution therapy. J Subst Abuse Treat. 2013 May–Jun; 44 (5): 515–21; doi: 10.1016/j.jsat.2012.11.006.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR