OdborníciNovinky pre odborníkovVplyv substitučnej terapie na pôrodnú hmotnosť novorodencov, ich popôrodnú adaptáciu, výživu a priebeh novorodeneckého abstinenčného syndrómu

Vplyv substitučnej terapie na pôrodnú hmotnosť novorodencov, ich popôrodnú adaptáciu, výživu a priebeh novorodeneckého abstinenčného syndrómu

Na porovnanie určitých odchýlok u novorodencov, ktorých matky boli buď drogovo závislé, alebo na substitučnej terapii, sa zamerala prospektívna štúdia gynekologicko-pôrodníckej kliniky 2. LF UK a FN Motol v Prahe z rokov 2005 až 2007. Z výsledkov štúdie vyplynulo niekoľko zaujímavých charakteristík.

Počas troch rokov bolo v rámci prenatálneho screeningu sledovaných 47 tehotných závislých od heroínu a 60 tehotných na substitučnej terapii (36 od metadonu, 24 od buprenorfínu). U novorodencov matiek závislých od heroínu bola zistená štatisticky významne nižšia pôrodná hmotnosť, než u novorodencov matiek na substitučnej terapii, a to či už na metadonovej substitúcii, alebo na buprenorfíne.

Takisto bol u substituovaných matiek zaznamenaný nižší počet placentárnych zmien. Vôbec najviac novorodencov so symptómami IUGR (z angl. intrauterine growth restriction – intrauterinná rastová retardácia plodu) sa narodilo práve ženám závislým od heroínu. Apgarové skóre novorodenca bolo najnižšie v skupine užívateliek buprenorfínu, najvyššie v skupine na metadonovej substitucii.

Vzhľadom k faktu, že substitúcia buprenorfínom vedie k vzniku abstinenčného syndrómu najmenej zo všetkých troch sledovaných skupín, zdá sa pre tehotné najlepšou možnosťou práve táto substitúcia. Substitučná terapia poskytuje tehotným vďaka pravidelným návštevám lekára možnosť sociálnej stabilizácie, adaptácie na vzniknutú situáciu a adekvátnu prenatálnu starostlivosť.

(ercp)

Zdroj: Vavrinková B., Binder T.: Vliv substituční terapie na porodní hmotnost novorozence, poporodní adaptaci, trofiku a průběh abstinenčního syndromu novorozence. Čes. Gynek.2007, 72, č. 4 s. 247-253.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta