OdborníciNovinky pre odborníkovUžitú dennú dávku buprenorfínu možno určiť podľa koncentrácie tejto látky vo vlasoch

Užitú dennú dávku buprenorfínu možno určiť podľa koncentrácie tejto látky vo vlasoch

Nová validovaná metóda umožňuje stanovenie buprenorfínu (BUP) a jeho hlavného metabolitu norbuprenorfínu (NBUP) vo vzorke vlasov. Množstvo BUP i NBUP i ich pomer vo vlase koreluje s užitou dennou dávkou Subuxonu® v substitučnej liečbe osôb závislých od opioidov.

Grécki autori publikovali v júni 2014 svoju prácu, v ktorej overovali použiteľnosť metódy stanovenia BUP a NBUP vo vzorkách vlasov pri substitučnej liečbe. Zaradili 36 osôb predtým závislých od heroínu, ktoré užívali buprenorfín. Uvedené látky vedci izolovali z vlasov extrakciou metanolom a stanovili ich množstvo pomocou metódy kvapalinovej chromatografie/hmotnostnej spektrometrie.

Rozmedzie koncentrácie BUP medzi kvartilmi bolo 11,4 – 37,4 pg/mg v proximálnej časti vlasu, 5,8 – 43,3 pg/mg v strednej časti a 4,3 – 33,9 v časti vlasu najvzdialenejšej od korienka. Rovnaké rozmedzia pre NBUP boli 27,0 – 147,6, resp. 21,5 – 164,7, resp. 20,4 – 103,6 pg/mg. Pomer koncentrácie BUP/NBUP bol 0,5. Denná dávka Subuxonu® štatisticky významne korelovala s množstvom BUP (p = 0,001) i NBUP (p = 0,023) vo vlase i s ich pomerom (p = 0,010). Nebola zistená žiadna korelácia medzi dĺžkou podávania Subuxonu® a koncentráciou BUP a NBUP.

Táto metóda bola úspešne použitá na stanovenie BUP a NBUP vo vzorkách vlasov u osôb predtým závislých od heroínu so substitučnou liečbou Subuxonom®.

(zza)

Zdroj: Belivanis S., Tzatzarakis M. N., Vakonaki E, et al. Buprenorphine and nor-buprenorphine levels in head hair samples from former heroin users under Suboxone®


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida