OdborníciNovinky pre odborníkovUdržiavacia liečba buprenorfínom a metadonom zachováva u osôb závislých od heroínu imunitné funkcie

Udržiavacia liečba buprenorfínom a metadonom zachováva u osôb závislých od heroínu imunitné funkcie

Závislosť od opiátov ovplyvňuje mnoho fyziologických funkcií vrátane tých imunitných. Zaujímavé výsledky publikovala talianska skupina vedcov pod vedením profesorky Paoly Sacerdoti. Cieľom ich práce bolo preskúmať funkcie imunitného systému u pacientov závislých od heroínu, ktorí podstúpili udržiavaciu liečbu metadonom alebo buprenorfínom, a ich výsledky porovnať s neliečenými jedincami závislými od heroínu a tiež so zdravými osobami.

Pacienti zaradení do štúdie boli rozdelení do štyroch skupín. Skupinu A tvorilo deväť jedincov závislých od heroínu, ktorí naďalej užívali injekčne heroín. Skupiny B a C sa skladali z 12 pacientov, ktorí boli predtým závislí od heroínu a boli liečení metadonom (priemerná dávka 58 ± 12,7 mg/deň) alebo buprenorfínom (priemerná dávka 9,3 ± 2,3 mg/deň) počas najmenej 6 mesiacov. Skupinu D tvorilo 15 zdravých jedincov, ktorí boli pohlavím a vekom porovnateľní so skupinami A, B a C.

U všetkých pacientov aj zdravých kontrol bola vyhodnocovaná lymfoproliferácia a produkcia cytokínov periférnymi mononukleármi v bunkových kultúrach. Išlo o cytokíny produkované Th1-lymfocytmi (IL-2 a IFN-gamma) a Th2-lymfocytmi (IL-4 a proinflammatory cytokín TNF-alfa).

Fytohemaglutinínom indukovaná lymfoproliferácia bola nižšia u neliečených osôb závislých od heroínu než u zdravých kontrol, zatiaľ čo u pacientov liečených metadonom a buprenorfínom boli tieto funkcie normálne. Porušená rovnováha Th1/Th2, charakterizovaná nižšími hladinami IL-4, IFN-gamma a TNF-alfa, ale normálnymi hladinami IL-2, bola zistená u neliečených jedincov závislých od heroínu, pričom v skupinách liečených metadonom a buprenorfínom bola rovnováha Th1/Th2 dobre zachovaná.

Uvedené zistenia naznačujú, že porušené funkcie imunitného systému u pacientov závislých od heroínu je možné kontrolovanou liečbou metadonom a buprenorfínom takmer celkom obnoviť.

(mik)

Zdroj:Brain Behav Immun.2008 May; 22 (4): 606–13.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR