OdborníciNovinky pre odborníkovÚčinky metadónu, levometadylu a buprenorfínu na QT interval v randomizovanej kontrolovanej štúdii

Účinky metadónu, levometadylu a buprenorfínu na QT interval v randomizovanej kontrolovanej štúdii

Prípravky používané v substitučnej liečbe závislosti od opioidov majú rôzny vplyv na zmeny v EKG a iné riziko vzniku komorovej arytmie nazývanej syndróm predĺženého QT intervalu.

Ako tieto látky vlastne menia QT interval na EKG?

Metadónhydrochlorid, levometadylacetát aj buprenorfínhydrochlorid sú v liečbe závislosti od opioidov rovnako efektívne. Každý z nich blokuje gén KCNH2 (predtým hERG), ktorý je asociovaný so syndrómom predĺženého QT intervalu (angl. skr. LQTS). Niekedy sa tomuto syndrómu nesprávne hovorí choroba membránových kanálov, pretože postihuje iónové kanály myokardu. Ide o vzácnu komorovú arytmiu. Pretože ide o stav veľmi vážny a ohrozujúci na živote, bola vypracovaná randomizovaná kontrolovaná štúdia účinkov týchto troch látok u pacientov závislých od opioidov.

Randomizovaná štúdia v detailoch

Randomizovaná dvojito slepá štúdia trvala 17 týždňov. Jej cieľom bolo zistiť účinky efektívnych dávok metadónu, levometadylu a buprenorfínu na dĺžku QT intervalu. Štúdia zahŕňala 154 závislých pacientov, u ktorých bolo urobené vyšetrenie pomocou 12-zvodového EKG, a to v prvý týždeň štúdie a potom každé štyri týždne. Pacienti boli teda rozdelení do troch skupín podľa užívanej látky.

Bola určená hraničná dĺžka QT intervalu. U mužov QT interval dlhší než 470 milisekúnd a u žien dlhší než 490 ms bol považovaný za prekročenie tejto hranice. Takisto predĺženie základnej dĺžky QT intervalu stanovenej pri prvom vyšetrení o viac než 60 ms spĺňalo kritériá syndrómu predĺženého QT intervalu.

Štúdia dospela k zaujímavým výsledkom:

  • V skupine užívajúcej metadón došlo k predĺženiu QT intervalu nad stanovené kritériá v 23 % prípadov.

  • V skupine užívajúcej levometadyl došlo k rovnakému predĺženiu v 28 % prípadov.

  • V skupine užívajúcej buprenorfín k predĺženiu QT intervalu vôbec nedošlo (0 % prípadov).

  • Prekročenie základnej dĺžky QT intervalu o viac než 60 ms nastalo v prvej skupine (metadón) v 12 % prípadov, v druhej skupine v 21 % prípadov a v tretej skupine (buprenorfín) v 2 % prípadov.

  • U pacientov, ktorí pokračovali v užívaní rovnakých dávok metadónu a levometadylu počas 8 týždňov, dochádzalo k ďalšiemu postupnému predlžovaniu QT intervalu na EKG.

Z výsledkov vyplýva, že užívanie buprenorfínu je asociované s omnoho menším predĺžením QT intervalu než užívanie metadónu a levometadylu. Buprenorfín je teda v tomto ohľade najbezpečnejšou alternatívou.

(ercp)

Zdroje: Arch Intern Med. 2007 Dec 10; 167 (22): 2469–75


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba