OdborníciNovinky pre odborníkovTehotným ženám závislým od opioidov najviac svedčí substitučná terapia buprenorfínom

Tehotným ženám závislým od opioidov najviac svedčí substitučná terapia buprenorfínom

Lekári z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Motol sa v minulých rokoch zaoberali prospektívnou štúdiou svojich pacientok, ktoré boli závislé od heroínu alebo boli zaradené do substitučnej liečby. Štúdia hodnotí tehotenstvo žien nielen z pohľadu fyziologických parametrov, ale skúma aj jeho socioekonomické faktory.

Štúdia hodnotila mnoho faktorov

Počas troch rokov sa podarilo do prenatálnej starostlivosti sústrediť celkom 107 tehotných žien, z ktorých 47 bolo závislých od heroínu a 60 užívalo substitučnú liečbu. Celkom 24 žien bolo substituovaných buprenorfínom a 36 metadonom. Lekári sledovali dĺžku trvania tehotenstva, jeho prípadné komplikácie, prírastok hmotnosti, komplikácie spojené s intravenóznou aplikáciou drog a spôsob, akým prebiehal pôrod. Zamerali sa však aj na sociálnu a ekonomickú situáciu tehotných žien – ich vek, zamestnanie, skutočnosť či tehotenstvo plánovali alebo bolo nechcené, alebo žili so stálym partnerom či manželom, ako často navštevovali prenatálnu poradňu a pod.

Najlepšie sa darilo ženám so substitúciou buprenorfínom

Výsledky ukázali, že vek žien závislých od heroínu je významne nižší oproti kategórii žien na substitučnej liečbe. S tým, pochopiteľne, súvisí aj početnosť nechcených tehotenstiev. Zároveň bola v skupine žien závislých od heroínu podstatne vyššia nezamestnanosť.

Ženy v zrelšom veku užívajúce substitúciu teda viac plánovali svoje tehotenstvo a mali väčší záujem na jeho zdravom priebehu. Prenatálnu poradňu navštevovali všetky ženy užívajúce substitučne buprenorfín a takmer všetky ženy na substitučnej liečbe metadonom (32 zo 36 žien), pričom v skupine žien závislých od heroínu chodilo do poradne iba 14 zo 44 závislých žien.

Je zaujímavé, že prírastok hmotnosti bol signifikantne vyšší u pacientok na buprenorfíne v porovnaní nielen s užívateľkami heroínu, ale aj so ženami na metadone.

Tehotné pacientky na substitučnej liečbe majú väčšie socioekonomické perspektívy

Ženy užívajúce dlhodobo substitučnú liečbu majú lepšie predpoklady pre nekomplikovaný priebeh tehotenstva, výchovu dieťaťa a jeho finančné zaistenie. Väčšina takto stabilizovaných žien sa totiž často zaraďuje do pracovného procesu, má dokončené vzdelanie a začlení sa do normálneho prostredia. Ženy si deti častejšie prajú a pristupujú podľa toho aj k prenatálnej starostlivosti, uvedomujú si jej hodnotu.

(pum)

Zdroj: Vavřinková B., Binder T.: Socioekonomická data, průběh těhotenství a porodu u žen závislých na opioidech a na substituční terapii; Čes. gynek. 2007, 72, č. 5, s. 330 – 335.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Růst dětí