OdborníciNovinky pre odborníkovSubstitučná liečba buprenorfínom u dojčiacich matiek

Substitučná liečba buprenorfínom u dojčiacich matiek

Austrálska štúdia merala množstvo buprenorfínu a jeho metabolitu norbuprenorfínu v materskom mlieku žien závislých od opiátov, ktoré užívajú substitučnú liečbu, a hodnotila jeho nežiaduce účinky na dojča. Ukázala, že nameraná dávka buprenorfínu a jeho metabolitu, ktorej sú dojčené deti vystavené, pre ne s najväčšou pravdepodobnosťou nemá žiadne akútne nežiaduce účinky.

Do štúdie bolo zahnutých 7 tehotných žien závislých od opiátov, ktoré užívali buprenorfín v priemernej dávke 7 mg/deň (rozmedzie 2,4 – 24 mg/deň) a ktoré plánovali dojčenie. Po pôrode a úspešnom začatí laktácie bolo od každej pacientky získaných niekoľko vzoriek materského mlieka za 24 hodín. Koncentrácie buprenorfínu a norbuprenorfínu boli merané chromatograficky a bola určená priemerná koncentrácia za 24 hodín. Vypočítaná bola absolútna denná dávka oboch látok, ktorej bolo dojča vystavené, ako násobok nameranej priemernej koncentrácie a predpokladaného denného príjmu mlieka 0,15 l/kg/deň, a relatívna dávka ako absolútna denná dávka u dojčaťa delená dennou dávkou u matky upravenou na jej telesnú hmotnosť. Zdravotný stav detí bol hodnotený jednak priamo a jednak pomocou dotazníka v stanovený deň.

Priemerná koncentrácia buprenorfínu v materskom mlieku bola 3,65 μg/l a norbuprenorfínu 1,94 μg/l. Dojčené dieťa bolo priemerne vystavené dennej dávke 0,55 μg/kg pri buprenorfíne a 0,29 μg/kg pri norbuprenorfíne. Priemerná relatívna dávka predstavovala 0,38 % pri buprenorfíne a 0,18 % pri norbuprenorfíne. Podstatné je, že u detí neboli zistené žiadne nežiaduce účinky, ich zdravotný stav bol dobrý a vývoj prebiehal podľa očakávaní.

Výsledky ukázali, že substitučná liečba buprenorfínom u dojčiacich matiek by nemala mať žiadne krátkodobé nežiaduce účinky na dojčené deti.

(zza)

Zdroj: Ilett K. F., Hackett L. P., Gower S., et al. Estimated Dose Exposure of the Neonate to Buprenorphine and Its Metabolite Norbuprenorphine via Breastmilk During Maternal Buprenorphine Substitution Treatment. Breastfeed Med. 2012 Aug; 7: 269–74. Epub 2011 Oct 19.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci