OdborníciNovinky pre odborníkovSubstitučná liečba buprenorfínom-naloxonom je účinná a bezpečná aj v reálnej praxi

Substitučná liečba buprenorfínom-naloxonom je účinná a bezpečná aj v reálnej praxi

Neintervenčná dvanásťmesačná štúdia potvrdila účinnosť a bezpečnosť substitučnej liečby buprenorfínom-naloxonom u pacientov závislých od opioidov v podmienkach reálnej praxe. U liečených drogovo závislých osôb bolo zistené významné zníženie zneužívania ďalších látok a zlepšenie kvality života pri veľmi dobrej znášanlivosti.

Na základe priaznivých výsledkov klinických štúdií s buprenorfínom-naloxonom pri odvykaní závislosti od opioidov bola v Nemecku usporiadaná neintervenčná štúdia, ktorá mala zhodnotiť prínos a bezpečnosť tejto substitučnej liečby. Išlo o celonárodnú prospektívnu neintervenčnú postmarketingovú štúdiu. Zaradených bolo 384 osôb závislých od opioidov, ktorí boli sledovaní v 12 časových úsekoch na 69 nemocničných a ambulantných pracoviskách a v ordináciách praktických lekárov.

Analýza bola vykonaná u 337 pacientov. Počas substitučnej liečby bol zistený významný pokles užívania všetkých nelegálnych látok. Významne sa zlepšilo duševné zdravie a kvalita života hodnotené na základe dotazníkov, ktoré vyplňovali sami pacienti. Po 12 mesiacoch užívalo buprenorfín-naloxon stále 57,1 % sledovaných. Počas štúdie nezomrel žiadny pacient a došlo iba k jednej hospitalizácii. Závažné nežiaduce účinky boli zaznamenané u 1,2 % a nezávažné nežiaduce účinky u 17,5 % zaradených.

Táto nemecká štúdia ukázala, že substitučná liečba osôb závislých od opioidov buprenorfínom-naloxonom je účinná a bezpečná nielen v podmienkach klinických štúdií, ale i v bežnej praxi.

(zza)

Zdroj: Apelt S. M., Scherbaum N., Gölz J., et al. Safety, Effectiveness and Tolerance of Buprenorphine-Naloxone in the Treatment of Opioid Dependence: Results from a Nationwide Non-Interventional Study in Routine Care. Pharmacopsychiatry. 2013 Jan 4. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta