OdborníciNovinky pre odborníkovSubstitučná liečba buprenorfínom a metadónom nepredlžuje upravený interval QT

Substitučná liečba buprenorfínom a metadónom nepredlžuje upravený interval QT

Nórska štúdia s 80 pacientmi v programe liečby závislosti od opiátov ukázala, že buprenorfín v bežne podávaných dávkach a metadón v dávkach do 100 mg/deň nevedú k významnému predĺženiu upraveného QT intervalu na EKG.

Podľa výsledkov niektorých predchádzajúcich štúdií môže byť podávanie metadónu a buprenorfínu spojené s predĺžením intervalu QT a výskytom ventrikulárnych arytmií typu torsades de pointes. Nórski autori vykonali štúdiu, ktorej cieľom bolo určiť riziko predĺženia upraveného QT intervalu (QTc) pri podávaní buprenorfínu a metadónu v substitučnej liečbe a zhodnotiť vplyv sérových koncentrácií týchto liekov.

Do štúdie bolo zaradených 80 pacientov v programe odvykania závislosti od opiátov. Metadón užívalo 45 pacientov a buprenorfín 35 pacientov. QTc bol hodnotený podľa vyšetrenia EKG pri vstupe do štúdie, po 1 mesiaci liečby u 79 pacientov a po 6 mesiacoch liečby u 66 pacientov. Predĺženie QTc bolo definované ako jeho trvanie presahujúce 450 ms. V rovnakom čase boli odobraté vzorky séra na stanovenie koncentrácie oboch liekov.

U žiadneho pacienta nebolo zistené predĺženie QTc v žiadnom období sledovania. Dĺžka QTc nesúvisela so sérovou koncentráciou metadónu ani buprenorfínu, zato významne korelovala s hladinou draslíka.

Substitučná liečba závislosti od opiátov bežnými dávkami buprenorfínu a metadónom v dávkach do 100 mg/deň nie je spojená s rizikom klinicky významného predĺženia intervalu QTc. U pacientov so zvýšeným rizikom predĺženia tohto intervalu je však vhodnejšou alternatívou buprenorfín.

(zza)

Zdroj: Stallvik M., Nordstrand B., Kristensen O., et al. Corrected QT interval during treatment with methadone and buprenorphine-Relation to doses and serum concentrations. Drug Alcohol Depend. 2012 Oct 16; pii: S0376-8716(12)00380-8; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.09.016. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Růst dětí