OdborníciNovinky pre odborníkovSexuálna dysfunkcia u mužov závislých od opiátov – komparatívna štúdia heroínu, metadonu a buprenorfínu

Sexuálna dysfunkcia u mužov závislých od opiátov – komparatívna štúdia heroínu, metadonu a buprenorfínu

Problematika sexuálnej dysfunkcie u mužov závislých od opiátov sa stala predmetom štúdie britských autorov. Ich cieľom bolo porovnať sexuálnu dysfunkciu u mužov závislých od heroínu s tými, ktorí sa liečili zo závislosti od opiátov pomocou metadonu alebo buprenorfínu.

Do štúdie bolo zaradených celkovo 91 pacientov, ktorí boli v ambulantnej starostlivosti komunitného protidrogového tímu v Birminghame. Tridsať z nich bolo závislých od heroínu, 33 pacientov užívalo metadon a 28 buprenorfín. Účastníci štúdie dostali špeciálny sebahodnotiaci dotazník s cieľom vyhodnotenia sexuálnych funkcií. Pre psychopatologické hodnotenie bola použitá krátka psychiatrická hodnotiaca stupnica.

Pacienti uvádzali širokú škálu sexuálnej dysfunkcie (n = 90), a to: nízku sexuálnu túžbu

(n = 38; 41,8 %), stratu sexuálnej fantázie (n = 17; 18,7 %), stratu rannej erekcie (n = 25; 27,5 %), predčasnú ejakuláciu (n = 54; 59,3 %) a ejakuláciu s mäkkým penisom (n = 67; 73,6 %). Menej pacientov na buprenorfíne (oproti tým, ktorí užívali heroín a metadon) uvádzalo stratu sexuálnej fantázie, stratu sexuálnej túžby, stratu erekcie pri pohybe, predčasnú ejakuláciu (všetko P < 0,05).

Výsledky štúdie poukázali na to, že sexuálne dysfunkcie sú u mužov užívajúcich opiáty bežné. Zároveň však bolo preukázané, že vzhľadom na menej pravdepodobné vedľajšie účinky sa buprenorfín javí významne vhodnejším než metadon či heroín.

Z klinickej perspektívy je teda veľmi dôležité podotknúť, že pacienti s opiátovou závislosťou a tí, ktorí sú liečení metadonom alebo buprenorfínom, by mali byť rutinne opytovaní na prítomnosť možnej sexuálnej dysfunkcie. Cieľom je v tomto prípade daný problém včas diagnostikovať a v prípade potreby vykonať vhodné vyšetrenia či eventuálne naplánovať aj možnú liečbu.

(mik)

Zdroj: Addictive Disorders & Their Treatment. 6 (3): 137–143, september 2007. 


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci