OdborníciNovinky pre odborníkovRandomizovaná štúdia účinnosti a nákladovej efektivity podávania buprenorfínu ako alternatívy metadonu pri heroínovej závislosti

Randomizovaná štúdia účinnosti a nákladovej efektivity podávania buprenorfínu ako alternatívy metadonu pri heroínovej závislosti

Buprenorfín je alternatívou podávania metadonu v liečbe heroínovej závislosti a má výhodu v možnosti obmeny dennej dávky. V nasledujúcej štúdii bola skúmaná účinnosť v spojení s nákladmi udržiavacej liečby buprenorfínom u pacientov závislých od heroínu.

Metodika

Šlo o randomizovanú, otvorenú, dvanásťmesačnú štúdiu, do ktorej bolo zaradených 139 osôb závislých od heroínu, ktoré dostali individualizovanú liečbu metadonom či buprenorfínom. Sledovanými parametrami bolo sociálne hľadisko, ďalej zdravotné, kriminálne a osobné aspekty. Ako zdroj dát bola použitá kombinácia klinických záznamov a údajov z osobných pohovorov s pacientmi. Hlavným sledovaným parametrom bola cena liečby za každý ďalší deň bez heroínu a rok získaného života v plnej kvalite.

Výsledky

Po roku štúdie nebol preukázaný signifikantný rozdiel v počte dní bez užívania heroínu v oboch skupinách. Užívanie buprenorfínu bolo spojené s priemerne trochu vyššou kvalitou života (nesignifikantný údaj). Pokiaľ do hodnotenia započítame dni bez užitia heroínu a zahrnieme výdavky za kriminálne činy, vychádza liečba buprenorfínom lacnejšie, avšak s menším počtom dní bez heroínu. Pokiaľ sú odpočítané výdavky za kriminalitu závislých, liečba buprenorfínom je drahšia a má horšie výsledky než metadon. S prihliadnutím na kvalitu života ako výsledku liečby činili celkové výdavky za liečbu buprenorfínom u jedného pacienta 39 404 austrálskych dolárov bez započítania nákladov na kriminalitu. V prípade, že boli započítané výdavky za kriminálne správanie liečených, má buprenorfín z ekonomického hľadiska prevahu.

Záver

Štúdia nepotvrdila signifikantné rozdiely v nákladoch na liečbu metadonom či buprenorfínom. I keď niektoré výstupy naznačujú, že liečba metadonom môže mať ekonomické výhody, je ťažké zo štúdie vyvodiť, že užitie buprenorfínu ako alternatívy v liečbe má signifikantný efekt na celkové výdavky či výsledky. Zdá sa, že buprenorfín môže mať výhody v iniciácii liečby. Interval spoľahlivosti bol široký, preto pravdepodobnosť prospechu z nahradzovania jednej liečby druhou dosahuje menej než 50 %.

(val)

Zdroj: Pharmacoeconomics. 2005;23(1):77-91.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba