OdborníciNovinky pre odborníkovPsychosociálne zmeny v priebehu substitučnej terapie buprenorfínom/naloxonom

Psychosociálne zmeny v priebehu substitučnej terapie buprenorfínom/naloxonom

Maďarskí vedci nedávno publikovali výsledky zaujímavého pozorovania pacientov s opiátovou závislosťou. Vo svojej práci hodnotili zmeny v psychosociálnej oblasti (úzkosť, depresia, túžba), ku ktorým došlo u pacientov užívajúcich počas šiestich mesiacov substitučnú terapiu buprenorfínom-naloxonom.

Na zmieňovanej štúdii sa zúčastnili všetci pacienti liečení Suboxonom (buprenorfínom-naloxonom) v Maďarsku v období od novembra 2007 do apríla 2008. Miera závislosti bola stanovená pomocou Indexu závažnosti návykového správania (Addicton Severity Index, ASI). Psychiatrické symptómy spojené s poruchami Axis I (hlavné duševné poruchy) a Axis II (poruchy osobnosti) boli zisťované pomocou diagnostického a štatistického manuálu mentálnych porúch (DSM-IV) a pomocou štruktúrovaných diagnostických interview (SCID I a SCID II). Stupeň túžby (alebo baženia) bol meraný pomocou špeciálneho dotazníka Heroin Craving Questionnaire, príznaky depresie pomocou Beckovej škály (BDI) a Hamiltonovej škály depresie (HAM-D). Na posúdenie závažnosti úzkosti bol použitý dotazník na meranie úzkosti (STAI-S) a Hamiltonova škála úzkosti (HAM-A).

Autori zaznamenali v priebehu prvého mesiaca významné zlepšenie takmer vo všetkých sledovaných oblastiach. Jedinou výnimkou bola oblasť týkajúca sa existencie a živobytia, pričom tieto zmeny boli iba na úrovni tendencie. V priebehu ďalších piatich mesiacov liečby už neboli v sledovaných oblastiach zaznamenané žiadne ďalšie známky zlepšenia alebo zhoršenia, jedinou výnimkou bola opäť oblasť existencie a živobytia.

Tieto výsledky naznačujú, že terapia buprenorfínom-naloxonom je sľubnou liečebnou možnosťou pre pacientov s opiátovou závislosťou vyžadujúcich substitučnú terapiu.

(mik)

Zdroj: Petke Z. et al. Psychosocial changes in six months of buprenorphine/naloxone substitution treatment. Neuropsychopharmacol Hung. 2012 Mar; 14 (1): 7–17.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Růst dětí