OdborníciNovinky pre odborníkovProblematické užívanie opioidov u pacientov s chronickou bolesťou

Problematické užívanie opioidov u pacientov s chronickou bolesťou

U tretiny pacientov liečených opioidmi z dôvodu chronickej bolesti bolo zistené potenciálne problematické užívanie. Išlo o pacientov, u ktorých nebola diagnostikovaná závislosť ani zneužívanie týchto látok. Problematické užívanie opioidov definované ako rýchle zvýšenie dávky alebo získanie receptov od piatich a viacerých rôznych lekárov bolo spojené s významne väčším využívaním zdravotných služieb a vyššími nákladmi na zdravotnú starostlivosť.

Američania dnes spotrebujú 80 % globálnej produkcie opioidov, aj keď tvoria len 4,6 % svetovej populácie. Asi u 3 % pacientov liečených opioidmi pre chronickú bolesť je diagnostikovaná závislosť od týchto látok. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, aký podiel zostávajúcej časti pacientov vykazuje znaky problematického užívania opioidov.

Boli použité údaje zo zdravotníckych zariadení a lekární v Pensylvánii z rokov 2009 – 2011. Zahrnutí boli pacienti vo veku 18 – 64 rokov bez diagnostikovanej závislosti a psychickej poruchy, ktorí dostali v priebehu 180 dní dávku opioidov pokrývajúcu > 90 dní. Pacienti boli rozdelení do 3 skupín: 1) aspoň s jedným záznamom o vydaní buprenorfínu/naloxonu, 2) so zvýšením dávky opioidov o 50 % za prvé 3 mesiace alebo o 100 % kedykoľvek počas sledovania a s preskripciou opioidov od ≥ 5 lekárov za rok a 3) kontroly. Skupiny boli porovnané z hľadiska počtu všetkých preskripcií, počtu preskripcií opioidov, počtu a dĺžky hospitalizácií, počtu návštev pohotovosti a ambulantných návštev u lekára, nákladov na zdravotnú starostlivosť a nákladov na lieky.

Z 3 891 pacientov bol u 5,1 % predpísaný buprenorfín/naloxon a u 38,5 % boli zistené znaky problematického užívania opioidov. V 25,4 % išlo o rýchle zvýšenie dávky a v 21,3 % o časté striedanie lekárov (u 8,1 % pacientov boli zistené obe skutočnosti). Problematické užívanie opioidov bolo spojené s významne väčším využívaním zdravotných služieb a vyššími zdravotnými nákladmi, ktoré boli o 54 % vyššie než v kontrolnej skupine. V skupine s predpísaným buprenorfínom/naloxonom boli zdravotnícke náklady o 24 % vyššie než v kontrolnej skupine.

Táto štúdia ukázala potrebu vypracovať a zaviesť postupy identifikácie pacientov s problematickým užívaním opioidov, ktoré môže byť spojené so zvýšenými nárokmi na zdravotnú starostlivosť, kriminalitou a mortalitou. To je predpokladom účinnej intervencie a optimalizácie využívania zdravotníckych zdrojov.

(zza)

Zdroj: Tkacz J., Pesa J., Lien Vo L., et al. Opioid Analgesic–Treated Chronic Pain Patients at Risk for Problematic Use. Am J Manag Care. 2013; 19 (11): 871–880. Published online: November 19, 2013.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci