OdborníciNovinky pre odborníkovPrínos substitučnej liečby je významný aj pri súčasnom zneužívaní nelegálnych opioidov

Prínos substitučnej liečby je významný aj pri súčasnom zneužívaní nelegálnych opioidov

Nórska retrospektívna štúdia ukázala, že substitučná liečba (SL) závislosti od opioidov má svoj prínos aj u osôb, ktoré si naďalej injekčne aplikujú nelegálne drogy. Bolo preukázané nižšie riziko predávkovania, menej časté užívanie nelegálnych opioidov a nižšia kriminalita než u závislých bez SL. Problémom však zostáva súčasné zneužívanie mnohých ďalších návykových látok.

Opioidná substitučná liečba sa považuje za účinnú terapiu závislosti od opioidov. Táto prierezová štúdia hodnotila zdravotné riziká a kriminalitu u účastníkov programu výmeny ihiel v Oslo v období 2002 až 2011. Porovnávala 341 osôb, ktoré aktuálne užívali SL, 356 osôb, ktoré užívali SL predtým, a 1 063 osôb, ktoré SL nikdy neužívali. Na porovnanie bola použitá univariantná a multivariantná logistická regresná analýza.

Výsledky ukázali menej nefatálnych prípadov predávkovania u osôb aktuálne liečených SL v porovnaní s obomi ďalšími skupinami (pomer šancí [OR] = 0,5). U týchto závislých bola tiež zistená nižšia pravdepodobnosť častej injekčnej aplikácie nelegálnych drog (OR = 0,4), každodenného alebo takmer každodenného užívania heroínu (OR = 0,3), spáchania krádeže (OR = 0,6) a predaja nelegálnych drog (OR = 0,7) v poslednom mesiaci pred hodnotením. Zistená však bola vysoká konzumácia mnohých ďalších návykových látok bez rozdielov medzi jednotlivými skupinami účastníkov programu.

Táto štúdia ukázala, že aj pri pokračujúcom zneužívaní nelegálnych opioidov znižuje SL zdravotné riziko a kriminalitu závislých osôb, ktoré sa zúčastňujú na programe výmeny ihiel.

(zza)

Zdroj: Gjersing L., Bretteville-Jensen A. L. Is opioid substution treatment benefitial if injecting behaviour continues?: An examination of the benefits of opioid substitution treatment on health risks and criminal activity in a population of needle exchange programme participants. Drug Alcohol Depend. Publikováno online 14. června 2013; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.05.022


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci