OdborníciNovinky pre odborníkov Prenatálna expozícia metadonu či buprenorfínu – rôzne profily neonatálneho abstinenčného syndrómu

Prenatálna expozícia metadonu či buprenorfínu – rôzne profily neonatálneho abstinenčného syndrómu

Závislosť od opioidov v priebehu tehotenstva je spojená s mnohými rizikovými faktormi, ktoré prispievajú k nepriaznivým materským či neonatálnym následkom. Zavedenie terapie metadónom zlepšilo priebeh tehotenstva aj neonatálne výsledky. Štúdie s buprenorfínom užívaným netehotnými dospelými však ukázali výskyt miernejších abstinenčných príznakov po vysadení terapie, preto sa ponúkal ďalší krok – použitie buprenorfínu u tehotných na zmiernenie neonatálneho abstinenčného syndrómu (NAS). Táto štúdia porovnáva profily NAS pri jednotlivých liečivách, ktorým boli novorodenci vystavení in utero.

Súčasťou randomizovanej dvojito zaslepenej štúdie bolo nakoniec 129 novorodencov, ktorí sa narodili matkám závislým od opioidov a liečeným buď metadónom (72), alebo buprenorfínom (57). Počas 10 dní po narodení boli novorodenci pravidelne hodnotení pomocou 19-položkovej modifikovanej škály podľa Finneganovej. Dáta novorodencov, u ktorých bolo nutné začať farmakologickú liečbu (metadónom u 41, buprenorfínom u 27), boli zahrnuté až do prvej podanej dávky liečiva. Bola hodnotená incidencia NAS a priemerná závažnosť celkového NAS skóre. Ďalej bol analyzovaný a porovnaný každý jednotlivý symptóm NAS, rovnako ako bol spočítaný priemerný čas, v ktorom bolo nutné začať terapiu morfínom u detí, ktoré liečbu potrebovali.

Dva NAS príznaky (pokojový tremor a hyperaktívny Moroov reflex) boli pozorované častejšie v skupine detí in utero exponovaných metadónu a tri (nosová nepriechodnosť, kýchanie, riedka stolica) boli pozorované častejšie v skupine detí s buprenorfínom. Priemerné skóre závažnosti celkového NAS a piatich individuálnych príznakov (pokojový tremor, tremor po vyrušení, hyperaktívny Moroov reflex, zvýšená iritabilita, nedostatočné prospievanie) bolo znateľne vyššie medzi deťmi v skupine s metadónom, zatiaľ čo kýchanie bolo závažnejšie u detí s buprenorfínom. Medzi deťmi, ktoré potrebovali farmakologickú terapiu, bola liečba v skupine s metadónom potrebná omnoho skôr než v skupine s buprenorfínom (36 vs. 59 hodín po narodení).

Profil NAS sa významne líšil u novorodencov in utero exponovaných metadónu alebo buprenorfínu, a to v incidencii, závažnosti a času iniciálnej dávky potrebnej terapie. Táto štúdia ukazuje, že expozícia metadónu in utero má za následok závažnejší NAS.

(boba)

Zdroj: Gaalema D. E., Scott T. L., Heil S. H. Differences in the profile of neonatal abstinence syndrome signs in methadone- versus buprenorphine-exposed neonates. Addiction. 2012 Nov; 107 Suppl 1: 53–62.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci