OdborníciNovinky pre odborníkovPredĺženie QT intervalu pri odvykacej terapii metadónom a buprenorfínom

Predĺženie QT intervalu pri odvykacej terapii metadónom a buprenorfínom

Metadón a buprenorfín sú látky bežne používané v liečbe opiátovej závislosti. Výsledky niektorých štúdií naznačujú, že odvykacia terapia metadónom môže byť spojená s rizikom predĺženia QT intervalu a vzniku ventrikulárnych arytmií typu torsade de pointes, zatiaľ čo žiadne také riziko nebolo pozorované pri terapii buprenorfínom. Nedávno publikovaná nórska štúdia sa zaoberala zvýšením rizika predĺženia korigovaného QT intervalu (QTc) u pacientov liečených týmito liekmi v rámci odvykacej terapie opiátovej závislosti (OMT). Autori sa potom tiež pokúsili opísať možné asociácie medzi zmenami QTc a sérovými koncentráciami metadónu alebo buprenorfínu.

Na opisovanej štúdii sa zúčastnilo celkovo 80 jedincov, 45 z nich začalo terapiu metadónom a 35 terapiu buprenorfínom. QTc interval bol hodnotený pomocou elektrokardiografie (EKG) v čase vstupu do štúdie a potom po 1. a 6. mesiaci odvykacej liečby. V sére boli stanovené koncentrácie buprenorfínu a metadónu.

Predĺženie QT intervalu (definované ako hodnota QTc okolo 450 ms) nebolo pozorované u žiadneho zo sledovaných pacientov, a to ani pri vstupe do štúdie, ani v 1. či 6. mesiaci odvykacej liečby. Ďalej tiež nebola nájdená žiadna spojitosť medzi QT intervalom a sérovými koncentráciami buprenorfínu alebo metadónu. No nízke sérové hladiny draslíka QT interval významne predlžovali.

Tieto výsledky sú v súlade s predchádzajúcimi zisteniami, ktoré dokladujú, že terapia metadónom v nízkych dávkach (t. j. pod 100 mg/d) nie je spojená s klinicky signifikantným predĺžením QT intervalu. Poukazujú aj na fakt, že buprenorfín v bežne používaných dávkach je s ohľadom na riziko predĺženia QT intervalu veľmi vhodnou alternatívou k terapii metadónom.

(mik)

Zdroj: Stallvik M. et al. Corrected QT interval during treatment with methadone and buprenorphine-Relation to doses and serum concentrations. Drug Alcohol Depend. 2012 Oct 16. pii: S0376-8716(12)00380-8; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.09.016.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba