OdborníciNovinky pre odborníkovPrediktory úspešnosti liečby závislosti od preskribovaných opiátov buprenorfínom/naloxonom

Prediktory úspešnosti liečby závislosti od preskribovaných opiátov buprenorfínom/naloxonom

Hlavná pozornosť výskumu v oblasti liečby závislosti od opiátov je zameraná predovšetkým na aspekty terapie závislosti od heroínu. V posledných rokoch však dochádza k podstatnému nárastu incidencie závislosti od opiátov na lekársky predpis. I keď je známe, že táto skupina závislých všeobecne vykazuje znaky potenciálne uľahčujúce terapiu (kratší čas užívania opiátov, priaznivejší socioekonomický profil a pod.), existuje len veľmi málo štúdií, ktoré by sa systematicky venovali charakterizácii faktorov prispievajúcich k úspešnej liečbe.

Preto bola nedávno uskutočnená sekundárna analýza štúdie Prescription Opioid Addiction Treatment Study (POATS). Jej autori sa pokúsili u 360 pacientov so závislosťou od opiátov na lekársky predpis stanoviť faktory a charakteristiky predisponujúce k úspešnej liečbe dvanásťtýždennou terapiou buprenorfínom/naloxonom. Na konci štúdie 49,2 % (n = 177) pacientov úspešne abstinovalo.

Z analýzy vyplynulo, že k signifikantným prediktorom úspešnosti liečby patril zo sociodemografických parametrov iba vyšší vek (nie pohlavie, etnicita, zamestnanie, vzdelanie či manželský stav). Medzi ďalšie prediktory patrila diagnóza depresívnej poruchy v priebehu života, perorálne užívanie opiátov a žiadna predchádzajúca substitučná liečba. Výsledky tejto štúdie budú môcť podľa jej autorov položiť základ pre efektívnejšie a cielenejšie terapeutické postupy pri špecifickej skupine závislých od preskribovaných opiátov.

(onse)

Zdroj: Dreifuss J. A., Griffin M. L., Frost K., Fitzmaurice G. M., Potter J. S., Fiellin D. A., Selzer J., Hatch-Maillette M., Sonne S. C., Weiss R. D. Patient characteristics associated with buprenorphine/naloxone treatment outcome for prescription opioid dependence: Results from a multisite study. Drug Alcohol Depend. 2013 Jan 18; doi: pii: S0376-8716(12)00486-3. 10.1016/j.drugalcdep.2012.12.010. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Klíšťová encefalitida a očkování