OdborníciNovinky pre odborníkovPorovnanie buprenorfínu a metadonu v terapii opiátovej závislosti – možné výhody buprenorfínu v terapii kombinovanej opiátovo-benzodiazepínovej závislosti

Porovnanie buprenorfínu a metadonu v terapii opiátovej závislosti – možné výhody buprenorfínu v terapii kombinovanej opiátovo-benzodiazepínovej závislosti

Metadon a buprenorfín je možné v súčasnosti považovať za hlavných reprezentantov substitučnej terapie pacientov s opiátovou závislosťou. Nedávno publikovaná práca britských autorov sa pokúsila predbežne porovnať účinnosť buprenorfínu a metadonu v detoxikačnej terapii pacientov so závislosťou od opiátov.

Vzorka vyšetrovaných pacientov zahŕňala celkovo 123 osôb závislých buď čisto od opiátov, alebo závislých súčasne tak od opiátov, ako aj od benzodiazepínov. Do štúdie boli vybrané osoby závislé od podávania metadonu v dávke až do 70 mg. Detoxikačná terapia prebiehala na špecializovanom lôžkovom oddelení pre pacientov s drogovou závislosťou.

Závažnosť odvykacích symptómov bola posudzovaná denne prostredníctvom špeciálneho skóre (Short Opiate Withdrawal Scale). Výsledky boli následne vyhodnocované tak podľa zníženia závažnosti abstinenčných príznakov, ako podľa trvania terapie a jej riadneho dokončenia.

V prípade opiátovej závislosti bola detoxikačná terapia s buprenorfínom spojená s menej závažnými abstinenčnými príznakmi ako pri metadone. Takisto v prípade kombinovanej opiátovo-benzodiazepínovej závislosti vykazovali pacienti menej závažných abstinenčných príznakov počas terapie buprenorfínom než metadonom. Okrem toho pacienti liečení buprenorfínom detoxikačnú terapiu častejšie úspešne dokončili.

(mik)

Zdroj: J Clin Psychopharmacol. 2007 Apr; 27 (2): 188–92.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Klíšťová encefalitida a očkování