OdborníciNovinky pre odborníkovPamäť u pacientov závislých od opiátov a liečených substitučnou terapiou

Pamäť u pacientov závislých od opiátov a liečených substitučnou terapiou

Substitučná liečba pacientov závislých od opiátov sa ukázala ako pomerne účinná pri udržaní pacientov v liečbe a obmedzení zneužívania opiátov na trestnú činnosť. Dopad substitučnej terapie, konkrétne podávanie opioidných agonistov na pamäť liečených pacientov, skúmali vo svojej štúdii fínski vedci. Svoje výsledky zverejnili v odbornom medicínskom časopise Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy.

Metadón a buprenorfín

Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú opioidné agonisty metadón a buprenorfín používané ako základné lieky substitučnej terapie pri odvykaní závislosti od opiátov. V mnohých oblastiach sveta je však táto závislosť spojená aj so závislosťou od benzodiazepínov, čo môže veľmi komplikovať liečbu. Zatiaľ však neboli nikdy uspokojivo opísané zmeny kognitívnych funkcií u týchto pacientov. Tento deficit sa pokúsili napraviť lekári z helsinskej Univerzitnej centrálnej nemocnice.

Dizajn štúdie

Štúdie fínskych lekárov sa zúčastnilo celkom 13 pacientov liečených metadónom a 15 pacientov liečených buď buprenorfínom, alebo kombináciou buprenorfín/naloxon, ktorí však zároveň zneužívali také benzodiazepíny. Bola u nich, najprv v prvých dvoch mesiacoch liečby a potom aj medzi šiestym a deviatym mesiacom liečby, sledovaná pracovná pamäť, bezprostredná verbálna pamäť a konsolidácia pamäti. Ich výsledky potom boli porovnávané s pätnásťčlennou kontrolnou skupinou. Všetky skupiny potom tiež mali vyplniť dotazník, v ktorom sami pacienti hodnotili subjektívne pocity týkajúce sa pamäti.

Výsledky štúdie

Obe skupiny závislých pacientov zaznamenali štatisticky významne horšie výsledky, než boli stanovené v kontrolnej skupine. Čo sa bezprostrednej verbálnej pamäti týka, v prvých mesiacoch liečby boli výsledky omnoho horšie než u kontrolných pacientov. Respondenti z oboch skupín tiež hlásili omnoho viac subjektívnych ťažkostí s pamäťou než respondenti z kontrol. Pacienti, ktorí sa viac sťažovali na poruchy pamäti, si tiež v druhej časti terapie dokázali zapamätať omnoho menej, než tomu bolo v prvých mesiacoch liečby. Podobné výsledky boli zaznamenané aj v prípade, keď skupinu liečenú buď buprenorfínom, alebo kombináciou buprenorfín/naloxon opustili pacienti liečení iba buprenorfínom.

Čo štúdia priniesla?

Ako štúdia potvrdila, u pacientov na substitučnej terapii zneužívajúcich zároveň benzodiazepíny môže byť trvalo poškodená pracovná pamäť. Vysoký počet sťažností na poruchy pamäti u týchto pacientov potom môže znamenať aj zhoršenie konsolidácie pamäti v priebehu liečby.

(kam)

Zdroj: Rapeli P. et al.: Memory function in opioid-dependent patients treated with methadone or buprenorphine along with benzodiazepine: longitudinal change in comparison to healthy individuals., Subst Abuse Treat Prev Policy. 2009 Apr 17; 4: 6.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba