OdborníciNovinky pre odborníkovOvplyvňujú klinické charakteristiky pacientov dávku buprenorfínu?

Ovplyvňujú klinické charakteristiky pacientov dávku buprenorfínu?

Buprenorfín patrí už k zlatému štandardu liečby opiátovej závislosti. No určiť jeho optimálne dávkovanie nie je vždy jednoduché a môže to byť ovplyvnené mnohými faktormi. Optimalizácia dávky by tak mohla zásadným spôsobom ovplyvniť aj výsledky terapie.

V októbrovom vydaní American Journal of Drug and Alcohol Abuse bola publikovaná zaujímavá práca amerických autorov zaoberajúca sa vzájomnou súvislosťou medzi klinickými charakteristikami pacientov a dávkou buprenorfínu užívanou v terapii opiátovej závislosti.

V zmieňovanej štúdii bolo po troch týždňoch flexibilného dávkovania 516 účastníkov štúdie rozdelených podľa dávky buprenorfínu užívanej v poslednom týždni, pričom 9,3 % jedincov dostalo v poslednom týždni dávku 8 mg buprenorfínu, 27,3 % dostalo 16 mg a 63,4 % 24 mg buprenorfínu.

Autori štúdie pri dôkladnej analýze zistili, že skupiny užívajúce v poslednom týždni odlišné dávky buprenorfínu sa navzájom líšili vo vstupných charakteristikách, a to vrátane vzdelávania, užívania heroínu, spôsobu aplikácie drog, abstinenčných príznakov a symptómov baženia. Tieto skupiny sa líšili aj v miere užívania opiátov v priebehu štyroch týždňov, pričom najnižšia miera užívania bola zaznamenaná v skupine s dávkou 8 mg buprenorfínu, zatiaľ čo najvyššia v skupine s dávkou 24 mg (p < 0,0001).

Skupiny jedincov užívajúce v poslednom týždni rozličné dávky buprenorfínu sa teda líšili tak demografickými charakteristikami, ako aj charakteristikami vyplývajúcimi zo samotnej drogovej závislosti. Skupina, ktorá užívala v poslednom týždni najvyššiu dávku buprenorfínu, vykazovala aj najvyššiu mieru užívania opioidov. Autori predpokladajú, že tieto zistenia by mohli prispieť k vytvoreniu klinických odporúčaní týkajúcich sa úpravy dávky buprenorfínu v liečbe opiátovej závislosti. No budú potrebné ďalšie štúdie, ktoré by zahŕňali aj náhodné priradenie dávky podľa vstupných charakteristík pacientov.

(mik)

Zdroj: Hilhouse M., Canamar C. P., Doraimani G., et al. Participant characteristics and buprenorphine dose. Am J Drug Alcohol Abuse. 2011 Sep; 37 (5): 453–9; doi: 10.3109/00952990.2011.596974.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba