OdborníciNovinky pre odborníkovNaloxonom je možné zvrátiť buprenorfínom indukovanú respiračnú depresiu

Naloxonom je možné zvrátiť buprenorfínom indukovanú respiračnú depresiu

To, že niektoré prípravky používané v odvykacej liečbe pacientov závislých od opiátov môžu spôsobiť respiračnú depresiu, je známa vec. Jedným z týchto prípravkov je aj buprenorfín, ktorého účinky na dýchacie centrum je však možné zvrátiť podávaním naloxonu. Na výšku dávky, ktorá na to dostačuje, sa vo svojej štúdii zamerali holandskí vedci, ktorí svoj výskum publikovali v odbornom medicínskom periodiku Anesthesiology.

Naloxon ako antidotum

Spojenie buprenorfín/naloxon je v poslednom čase veľmi častou kombináciou v liečbe závislosti od opiátov. Naloxon totiž môže pôsobiť ako antidotum pri svojvoľnej intravenóznej aplikácii buprenorfínu. Tým zamedzuje požadovanému účinku a znižuje riziko intravenóznej aplikácie svojím vplyvom na buprenorfínom indukovanú respiračnú depresiu. Štúdia, ktorú uskutočnili holandskí vedci z Leidenskej univerzity, skúmala vplyv podávania naloxonu u zdravých jedincov, u ktorých bola pomocou buprenorfínu dosiahnutá respiračná depresia.

Usporiadanie štúdie

Najprv bola zdravým dobrovoľníkom s telesnou hmotnosťou 70 kg intravenózne podaná dávka 0,2 mg buprenorfínu, čím u nich došlo k respiračnej depresii. Potom im bol opäť intravenózne aplikovaný bolus 0,8 mg naloxonu a bol hodnotený účinok na respiračné funkcie. Druhou časťou štúdie bolo postupné zvyšovanie dávky naloxonu z 0,5 až na 7 mg podávaných počas 30 minút.

Poslednou časťou bolo posúdenie účinku kontinuálnej infúzie naloxonu (4 mg/hod.) po podaní počiatočného bolusu 2,3 mg naloxonu na podanie 0,2 mg a 0,4 mg buprenorfínu. Dýchanie bolo po celý čas hodnotené na podklade zvyšujúcej sa koncentrácie CO2 v krvi. Štúdia priniesla nasledujúce výsledky.

Na dávke záleží

Podanie jednorazového bolusu 0,8 mg naloxonu nemalo na buprenorfínom spôsobenú respiračnú depresiu žiadny vplyv, zatiaľ čo pri kontinuálnom podávaní naloxonu počas 30 minút došlo k úprave dýchania pri dávke 2 – 4 mg naloxonu. Kontinuálna infúzia po bolusovom podaní za 40 – 60 minút zvrátila buprenorfínom indukovanú respiračnú depresiu, a to ako pri podaní 0,2 mg, tak aj 0,4 mg buprenorfínu.

Čo zo štúdie vyplýva

Ako štúdia ukázala, účinok naloxonu na buprenorfínom indukovanú respiračnú depresiu naozaj existuje, je však závislý od dávky. Ako najvhodnejší spôsob sa potom javí kontinuálne podávanie, pretože jednorazový bolus nevykázal takmer žiadny účinok.

(kam)

Zdroj: van Dorp E, et al. Naloxone reversal of buprenorphine-induced respiratory depression. Anesthesiology 2006 (Jul);105(1):51-57.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci