OdborníciNovinky pre odborníkovManažment závislosti od opiátov – nezmení sa užívanie buprenorfínu na zneužívanie?

Manažment závislosti od opiátov – nezmení sa užívanie buprenorfínu na zneužívanie?

Na liečbu závislosti od opiátov a ich zneužívanie bol buprenorfín schválený už v roku 2004, a to v špeciálne vyškolených a certifikovaných centrách. V čase schválenia panovala na strane úradov obava, že očakávané široké užívanie tohto prípravku postupne nahradí jeho rozsiahle zneužívanie, a to zvlášť vysoko rizikovými pacientmi, pre ktorých bol pôvodne určený ako liečebný.

Nezmenilo sa užívanie na zneužívanie?

Autori chceli vyhodnotiť mieru tohto zneužívania, a preto oslovili viac ako 1 000 osôb hľadajúcich liečbu závislosti od opiátov, ktoré získavali formou preskripcie. U týchto osôb zo 100 rôznych nezávislých programov na liečbu drogovej závislosti (hradených poisťovňou alebo pacientom) následne zisťovali, či v posledných 30 dňoch nezneužili buprenorfín na navodenie eufórie. Výsledky ukázali, že existuje časovo závislý nárast počtu osôb zneužívajúcich buprenorfín na dosiahnutie eufórie. Postupom času sa toto týkalo až 30 – 35 % osôb, ktoré vyplnili dotazník v druhom štvrťroku 2006. V tom čase tak bolo zneužívanie buprenorfínu porovnateľné so zneužívaním metadonu, avšak miera zneužívania bola stále značne nižšia než pri hydrokodóne a oxykodóne. Po počiatočnom náraste sa však počet týchto osôb lineárne znižoval, a to až na menej než 20 % z tých, ktorí vyplnili dotazník v druhom štvrťroku 2007. Po roku tak došlo k zníženiu zneužívania buprenorfínu na úroveň značne nižšiu, než je pri oxykodóne a hydrokodóne, a dokonca nižšiu než pri metadóne.

Buprenorfín sa pre minimálne riziko zneužívania naďalej odporúča!

Najpravdepodobnejšou interpretáciou týchto dát je to, že populácia závislých iba určitý čas s týmto prípravkom experimentovala, aby zistila jeho schopnosť meniť náladu. Jeho užívanie následne pokleslo, pretože schopnosť buprenorfínu vyvolať eufóriu je nedostatočná. Navyše, tento záver podporuje skutočnosť, že užívanie buprenorfínu ako primárnej drogy je veľmi vzácne (< 3 percentá z celkovej vzorky). Výsledky teda ukazujú, že je nepravdepodobné, aby zneužívanie buprenorfínu niekedy dosiahlo epidemické rozmery. Toho sa báli niektoré skupiny ľudí z oblasti regulácie liečiv. Užívanie buprenorfínu v opiátovej detoxifikácii a substitúcii by teda malo pokračovať.

(ercp)

Zdroj: J Opioid Manag. 2007 Nov–Dec; 3 (6): 302–8


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci