OdborníciNovinky pre odborníkovLiečba hepatitídy C počas substitučnej liečby závislosti od opioidov je v reálnej praxi prínosná

Liečba hepatitídy C počas substitučnej liečby závislosti od opioidov je v reálnej praxi prínosná

Hodnotenie podávania terapie hepatitídy C (interferon/ribavirín) spolu so substitučnou liečbou u osôb závislých od opioidov (OST) ukázalo vysoký podiel pacientov, ktorí aj napriek častému výskytu depresie a nízkej kvalite života podmienenej zdravím dodržiavali pravidlá liečby, liečbu dokončili a vykazovali trvalú virologickú odpoveď (SVR).

Programy substitučnej liečby osôb závislých od opioidov ponúkajú možnosť liečby sprievodných chorôb. Cieľom tejto prospektívnej štúdie bolo posúdiť možnosť terapie hepatitídy C u týchto osôb v reálnej praxi.

Zahrnutí boli pacienti v substitučnej liečbe (OST) z troch švédskych miest, u ktorých bolo zistené ochorenie vyvolané vírusom hepatitídy C. Substitučná a protivírusová liečba boli podávané v spolupráci infekčného oddelenia a kliniky OST. Primárnym sledovaným parametrom bolo dokončenie predpísanej liečby, sekundárne sledované parametre zahŕňali SVR, dodržiavanie liečby (adherenciu) a incidenciu depresie (podľa škály MADRS-S). Hodnotené boli aj nežiaduce účinky a kvalita života podmienená zdravím podľa dotazníka HRQoL a SF-36.

Zo 69 pacientov, u ktorých bola indikovaná protivírusová terapia, ju začalo 41. Liečbu dokončilo 83 % z nich a 46 % dosiahlo SVR. Dostatočná adherencia bola zistená u 71 % pacientov. Klinicky významná depresia bola kedykoľvek počas liečby zistená u 71 % pacientov. Objavili sa dva závažné nežiaduce účinky vrátane jedného prípadu úmrtia z dôvodu pečeňového zlyhania. Kvalita života bola podľa samostatného hodnotenia pacientmi pri vstupe do štúdie nízka a v priebehu liečby ešte významne klesla. Vstupná hodnota MADRS-S a HRQoL ovplyvnila pravdepodobnosť dokončenia liečby a dosiahnutia SVR.

Táto štúdia ukázala, že koncepcia podávania liečby vírusovej hepatitídy C spolu so substitučnou liečbou u osôb závislých od opioidov je realizovateľná s dobrou šancou na úspech.

(zza)

Zdroj: Jerkeman A., Norkrans G., Lidman C., et al. Treatment for chronic hepatitis C in a cohort of opiate substitution therapy recipients in three Swedish cities - completion rates and efficacy. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2014 May; 26 (5): 523–31; doi: 10.1097/MEG.0000000000000076.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci