OdborníciNovinky pre odborníkovLiečba buprenorfínom a metadonom v tehotenstve

Liečba buprenorfínom a metadonom v tehotenstve

Pokiaľ je plod in utero exponovaný drogám, môže u novorodenca vzniknúť neonatálny abstinenčný syndróm. V tejto švédskej štúdii prebehlo porovnanie vplyvu buprenorfínu a metadonu na plod počas udržiavacej liečby závislých od heroínu.

Dizajn štúdie a účastníci

V štúdii boli porovnávané parametre v prospektívne sledovanej skupine tehotných liečených buprenorfínom (47 tehotenstiev u 39 žien medzi rokmi 2001 a 2006) a v retrospektívne analyzovanej skupine tehotných žien liečených metadonom (35 tehotenstiev u 26 žien v rokoch 1982 – 2006). Medzi sledované parametre patril intrauterinný rast, pôrodná hmotnosť, malformácia plodu, adaptácia po narodení, novorodenecký abstinenčný syndróm (NAS) a detská úmrtnosť.

Výsledky

Tehotným liečeným buprenorfínom sa narodili deti s normálnou pôrodnou hmotnosťou. Poväčšine mierny NAS bol zaznamenaný v 19 prípadoch (40,4 %), iba 7 novorodencov (14,0 %) si vyžadovalo liečbu NAS. V metadonovej skupine sa NAS vyskytol v 77,8 % a liečba bola nutná v 52,8 % prípadov.

V porovnaní s deťmi narodenými po expozícii metadonu bola v skupine detí s buprenorfínom pozorovaná signifikantne vyššia pôrodná hmotnosť, nižší výskyt novorodeneckého abstinenčného syndrómu, menej spotrebovaných liečiv a kratší čas hospitalizácie. V prípadoch, keď sa začalo s liečbou buprenorfínom ešte pred počatím, klesla badateľne frekvencia NAS oproti terapii začatej pokoncepčne (7/27, 26 %; respektíve 12/20, 60 %).

Záver

Z tejto nerandomizovanej štúdie vyplýva, že liečba pomocou buprenorfínu opiátovo závislým v tehotenstve môže veľmi pravdepodobne poskytnúť výhody oproti skoršej terapii metadonom.

(ian)

Zdroj: Kakko J., Heilig M., Sarman I.: Buprenorphine and methadone treatment of opiate dependence during pregnancy: comparison of fetal growth and neonatal outcomes in two consecutive case series, Drug and Alcohol Dependence, 2008. Vol. 96 (1), p. 69–78.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci