OdborníciNovinky pre odborníkovLiečba buprenorfínom a metadonom u drogovo závislých žien počas gravidity: porovnanie rastu plodov a neonatálnych výsledkov v dvoch nasledujúcich prípadových štúdiách

Liečba buprenorfínom a metadonom u drogovo závislých žien počas gravidity: porovnanie rastu plodov a neonatálnych výsledkov v dvoch nasledujúcich prípadových štúdiách

Cieľom opisovanej štúdie bolo porovnať účinok liečby buprenorfínom a metadonom na plody tehotných žien závislých od heroínu, ktoré podstupovali udržiavaciu terapiu počas tehotenstva.

Do prvej skupiny bolo zaradených 39 žien závislých od opiátov (celkom 47 gravidít), ktoré prekonali udržiavaciu liečbu buprenorfínom v rokoch 2001 – 2006. Druhú skupinu tvorilo 26 žien (celkom 35 gravidít), ktoré boli v čase tehotenstva v rokoch 1982 – 2000 liečené metadonom. Predmetom hodnotenia boli intrauterinný rast plodu, výsledok pôrodu, vrodené vývojovej chyby, popôrodná adaptácia novorodencov, prítomnosť neonatálneho abstinenčného syndrómu a detská úmrtnosť.

Z výsledkov vyplynulo, že zo 47 gravidít, ktoré prebiehali pod vplyvom buprenorfínu, sa narodilo 47 detí (2× dvojčatá), 1× bol zaznamenaný pôrod mŕtveho plodu (ktorého príčina nebola objasnená) a 1× potrat. Pôrodná hmotnosť detí bola vzhľadom k dĺžke tehotenstva v norme, no priemerný gestačný vek bol nižší než v druhej skupine. Príznaky neonatálneho abstinenčného syndrómu (NAS) sa prejavili u 19 detí (40,4 %) prevažne v miernej forme a iba 7 novorodencov (14,9 %) muselo byť liečených.

Dáta boli porovnané s výsledkami druhej skupiny, ktorú tvorilo 35 novorodencov porodených z gravidít žien liečených metadonom, pôrody prebiehali v rovnakej nemocnici v Stockholme od roku 1982. Celkom 77,8 % týchto novorodencov malo príznaky NAS a 52,8 % si vyžadovalo liečenie.

Z uvedeného vyplývajú výhody liečby buprenorfínom: vzhľadom k dlhšiemu gestačnému veku gravidít bola vyššia pôrodná hmotnosť detí, bola pozorovaná nižšia incidencia NAS v akejkoľvek forme, a tým bola aj znížená nutnosť farmakologickej intervencie. Tieto faktory navyše aj skrátili dĺžku nemocničného ošetrovania.

Pokiaľ bolo podávanie buprenorfínu začaté prekoncepčne, bola incidencia NAS akéhokoľvek stupňa podstatne nižšia než pri graviditách, kde bola liečba začatá až po koncepcii (7/27, 26 % verzus 12/20, 60 %).

Zo záveru tejto nerandomizovanej štúdie vyplýva, že buprenorfín ponúka oproti metadonu mnoho výhod pri liečbe drogovej závislosti v tehotenstve.

(moa)

Zdroj: Buprenorphine and methadone treatment of opiate dependence during pregnancy: comparison of fetal growth and neonatal outcomes in two consecutive case series. Drug Alcohol Depend 2008(Jul 1);96(1–2):69–78. Epub 2008 Mar 19.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Nemoci srdce