OdborníciNovinky pre odborníkovKombinácia buprenorfínu s naloxonom v substitučnej liečbe tehotných žien závislých od opioidov neviedla k významným nežiaducim účinkom pre matku ani plod

Kombinácia buprenorfínu s naloxonom v substitučnej liečbe tehotných žien závislých od opioidov neviedla k významným nežiaducim účinkom pre matku ani plod

Retrospektívne preskúmanie 10 prípadov žien závislých od opioidov, ktoré v tehotenstve užívali substitučnú liečbu buprenorfínom + naloxonom, neukázalo žiadne významné nežiaduce dôsledky tohto postupu pre matku ani pre plod. Porovnanie týchto prípadov s údajmi zo 7 predchádzajúcich publikovaných štúdií nezistilo rozdiel vo výsledkoch u matky ani plodu pri podávaní kombinácie buprenorfínu + naloxonu oproti samotnému buprenorfínu alebo metadónu. 

Hodnotené prípady kombinovanej substitučnej liečby závislosti od opioidov v tehotenstve pochádzajú z obdobia 2010 až 2011. U matiek bol hodnotený hmotnostný prírastok, poloha plodu pri pôrode, sekcia, analgézia počas pôrodu, prítomnosť drogy v moči v čase pôrodu, počet dní hospitalizácie po pôrode a začatie dojčenia. U novorodencov bol hodnotený gestačný vek pri pôrode, skóre podľa Apgarovej po 1 a 5 minútach, obvod hlavičky, telesná dĺžka, pôrodná hmotnosť, liečba neonatálneho abstinenčného syndrómu (NAS), celkové množstvo morfínu potrebného na terapiu NAS, dĺžka hospitalizácie z dôvodu NAS a celková dĺžka hospitalizácie.

Výsledky u matiek boli nevýznamné a porovnateľné s liečbou samotným buprenorfínom. Novorodenci sa narodili v termíne a mali normálne pôrodné parametre. U 4 novorodencov bol liečený NAS a dĺžka tejto liečby i dĺžka hospitalizácie boli porovnateľné s údajmi pri liečbe samotným buprenorfínom.

Kombinácia buprenorfínu a naloxonu je novou možnosťou substitučnej liečby. Lekári, ktorí sa pre tento postup u svojich tehotných pacientok rozhodnú, by mali starostlivo monitorovať vývoj plodu. Buprenorfín/naloxon by sa mal používať počas tehotenstva, iba ak potenciálny prínos liečby preváži potenciálne riziko pre plod. Nutné sú ďalšie, väčšie kontrolované štúdie, ktoré by potvrdili bezpečnosť kombinácie buprenorfínu + naloxonu v substitučnej liečbe závislosti od opioidov u tehotných žien.

(zza)

Zdroje: 1) Lund I. O., Fischer G., Welle-Strand G. K., et al. A Comparison of Buprenorphine + Naloxone to Buprenorphine and Metadone in the Treatment of Opioid Dependence during Pregnancy: Maternal and Neonatal Outcomes. Subst Abuse. 2013; 7: 61–74. 2) Debelak K., Morrone W. R., O’Grady K. E., et al. Buprenorphine + naloxone in the treatment of opioid dependence during pregnancy-initial patient care and outcome data. Am J Addict. 2013 May-Jun; 22 (3): 252–4. 3) Súhrn údajov o prípravku Suboxone. EMA. 2006/2011 (cit. 2014-09-30). Dostupný z www.ema.europa.eu.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida