OdborníciNovinky pre odborníkovKlinická prax substitučnej liečby buprenorfínom u osôb závislých od opioidov potvrdzuje výsledky štúdií

Klinická prax substitučnej liečby buprenorfínom u osôb závislých od opioidov potvrdzuje výsledky štúdií

Pri podávaní buprenorfínu ako substitučnej liečby u osôb závislých od opioidov v reálnych podmienkach bol zistený podobný podiel osôb, ktoré dodržujú substitučnú liečbu po 6 a 12 mesiacoch, ako v klinických štúdiách. Táto retrospektívna americká analýza tiež potvrdila prínos konzultácií zameraných na odvykanie závislosti a význam liečby sprievodných psychiatrických porúch.

Do štúdie bolo zahrnutých 266 osôb závislých od opioidov, ktoré začali užívať buprenorfín v rokoch 2007 až 2008. Substitučná liečba bola vedená na lekárskych pracoviskách s federálnym certifikátom pre odvykanie závislosti od návykových látok. Hodnotený bol podiel pacientov, ktorí dodržiavali substitučnú liečbu po 6 mesiacoch, a čas bez zneužívania opioidov. Údaje získali autori z elektronických zdravotných záznamov.

Priemerný vek účastníkov bol 40,1 roka a viac než dve tretiny tvorili muži. Substitučnú liečbu viedol v 70,3 % prípadu praktický lekár. Podiel pacientov, ktorí dodržiavali substitučnú liečbu po 6 mesiacoch, bol 56,8 % a v podskupine sledovanej najmenej 1 rok (približne polovica zaradených) užívalo buprenorfín po 12 mesiacoch 61,6 % pacientov. U dvoch tretín sledovaných bolo zistené najmenej dvojtýždenné prerušenie substitučnej liečby, medián trvania prerušenia bol 116 dní. Účastníci štúdie, ktorí po 12 mesiacoch neužívali substitučnú liečbu, častejšie užívali kokaín. Naopak, dodržiavanie substitučnej liečby významne zlepšovali konzultácie venované odvykaniu závislosti, ktoré prebiehali priamo v zdravotníckom zariadení, a predpísané lieky na liečbu sprievodných psychiatrických porúch.

Priaznivým zistením teda je, že s podobnými výsledkami substitučnej liečby buprenorfínom ako v klinických štúdiách  môžeme počítať aj v reálnej praxi.

(zza)

Zdroj: Haddad M. S., Zelenev A., Altice F. L. Integrating buprenorphine maintenance therapy into federally qualified health centers: Real-world substance abuse treatment outcomes. Drug Alcohol Depend. 2013 Jan 16. pii: S0376-8716(12)00484-X; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.12.008. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta